نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

تصویر

حبیب مسیحی تازیانی

مدیرکل

62و33613058 -076

سیدحسن هاشمی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

62و33613058 -076

معاون نظارت و پایش

62و33613058 -076

میثم قاسمی

معاون فنی

62و33613058 -076

دادخدا پالیک

فرمانده یگان

66و33613064 -076

غلامرضا زارعی

رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

66و33613064 -076

کرامت شمس الدینی

 

 

 

 

رئیس اداره حراست

33613082- 076

مطهره عابدینی

رئیس اداره آموزش و پژوهش

66و33613064 -076

داود مرزی زاده

رئیس اداره روابط عمومی

66و33613064 -076

لیلا تقی زاده ایسینی

رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه

66و33613064 -076

غلامرضا مظفری

رئیس اداره حقوقی

66و33613064 -076

معصومه زحمت پیشه

رئیس اداره اداری

66و33613064 -076

شیوا انصاری

رئیس اداره مالی

66و33613064 -076

ایمان طیبی فر

رئیس اداره طبیعی

66و33613064 -076

اسحق بازیار

رئیس اداره انسانی

66و33613064 -076

مریم سلیمی زاده

رئیس اداره پایش (مرکز سنجش و امور آزمایشگاهها)

076-33627183

افشین عسکری

رئیس اداره دریایی

 076-66و33613064