منطقه حفاظت شده کوه باز

موقعيت :درشمال بخش فين  شهرستان بندر عباس

مساحت: 33187 هكتار

پوشش گياهي : كهور، کنار، كسور ، بنه ، انجير كوهي، بادام كوهي ، كيكم  ، ارس، زيتون وحشي وگون

پراکنش جانوري :

خرس سیاه آسیایی ، جبیر، قوچ ومیش، کل وبز، پلنگ، گربه وحشی، کفتار، شغال، روباه معمولی، تشی،خرگوش وگراز  پرندگان نظیر تیهو وکبک، دال، دلیجه، سارگپه ها، سسک ها و خزندگاني از قبيل  افعی ها ،مارجعفری وانواع مارمولک را می توان نام برد.

خصوصیات ویژه :

تغييرات شديد ارتفاعي و اقلیمی ،باعث تنوع پوشش گياهي و تنوع جانوري  در منطقه گشته که از نظر ارزش هاي حفاظتي، بسيار با اهميت مي باشد.

سال 99، سال جهش تولید