1397/2/22 شنبه

خدمات الکترونیکی سازمان حفاظت محیط زیست 
عنوان خدمت  شناسه زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از  زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت  کلان (شناسه خدمت) عنوان زیرخدمت (شناسه زیرخدمت)
ارائه مجوزهای تنوع زیستی (14041129000)  صدور مجوز تاسیس  و بهره برداری مراکز تکثیر وپرورش حیات وحش  14041129100 الکترونیکی https://b2n.ir/e23522 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083163 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/e23522 https://b2n.ir/e23522 https://b2n.ir/e23522
صدور مجوز  برگزاری نمایشگاه‌های خزندگان و دوزیستان  17021129101 الکترونیکی https://b2n.ir/e38612 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083158 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/e38612 https://b2n.ir/e38612 https://b2n.ir/e38612
صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی  14041129103 الکترونیکی https://b2n.ir/n69655 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083162 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/n69655 https://b2n.ir/n69655 https://b2n.ir/n69655
صدور مجوز صادرات و واردات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها 14041129105 الکترونیکی https://b2n.ir/w39634 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083164 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/w39634 https://b2n.ir/w39634 https://b2n.ir/w39634
 صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی 14041129107 الکترونیکی https://b2n.ir/n88470 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083156 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/n88470 https://b2n.ir/n88470 https://b2n.ir/n88470
 صدور مجوزخروج تروفه های شکار شده 14041129110 الکترونیکی https://b2n.ir/u41125 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083161&&OrgId=10170000 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/u41125 https://b2n.ir/u41125 https://b2n.ir/u41125
صدور پروانه شکار و صید 13021129111 الکترونیکی https://b2n.ir/d43958 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083160 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/d43958 https://b2n.ir/d43958 https://b2n.ir/d43958
 صدور مجوز انتقال حیوانات 14041129112 الکترونیکی https://b2n.ir/s08444 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083159&&OrgId=10170000 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/s08444 https://b2n.ir/s08444 https://b2n.ir/s08444
 صدور  مجوز نگهداری حیات وحش 14041129113 الکترونیکی https://b2n.ir/q15083 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083157 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/q15083 https://b2n.ir/q15083 https://b2n.ir/q15083
صدور دفترچه شکارچیان 14041129114 الکترونیکی https://b2n.ir/u95348 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083197 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/u95348 https://b2n.ir/u95348 https://b2n.ir/u95348
نظارت و پایش محیط زیست (14042541000)     نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی 14032541101 الکترونیکی https://b2n.ir/t76344 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083154 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/t76344 https://b2n.ir/t76344 https://b2n.ir/t76344
   نظارت و پايش زيستمحيطي منابع آب و خاک ، منابع آلاینده آن (فاضلاب و مواد شیمیایی) 14022541105 الکترونیکی https://b2n.ir/j43962 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083207 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/j43962 https://b2n.ir/j43962 https://b2n.ir/j43962
نظارت برعملکرد زیست محیطی (14042542000)   ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی 14062542101 الکترونیکی https://b2n.ir/q54485 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083202 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/q54485 https://b2n.ir/q54485 https://b2n.ir/q54485
 نظارت بر عملکرد واحدهای متولی در زنجیره عمر پسماند 14062542102 الکترونیکی https://b2n.ir/a10335 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083201 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/a10335 https://b2n.ir/a10335 https://b2n.ir/a10335
     سرشماری گونه های جانوری 14042542103 الکترونیکی https://b2n.ir/d30894 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083200 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/d30894 https://b2n.ir/d30894 https://b2n.ir/d30894
     صدور تاییدیه زیست‌محیطی شماره‌گذاری خودرو 14032542108 الکترونیکی https://b2n.ir/d79812 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083195 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/d79812 https://b2n.ir/d79812 https://b2n.ir/d79812
ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی (14062543000)   ارایه اطلاعات و آمار مربوط به سنجش آلودگی هوا  14062543100 الکترونیکی https://b2n.ir/m98818 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083193 https://aqms.doe.ir/ https://b2n.ir/m98818 https://b2n.ir/m98818 https://b2n.ir/m98818
   ارائه آمار و اطلاعات عملکرد محیط زیست 14062543101 الکترونیکی https://b2n.ir/f09677 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083192 https://aqms.doe.ir/ https://b2n.ir/f09677 https://b2n.ir/f09677 https://b2n.ir/f09677
ارائه مجوزهای زیست محیطی (14042546000)    صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسيس و بهره‌برداري آزمايشگاه‌هاي معتمد سازمان حفاظت محيط‌زيست  14062546101 الکترونیکی https://b2n.ir/d70073 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083179 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/d70073 https://b2n.ir/d70073 https://b2n.ir/d70073
   صدور مجوز زیست‌محیطی اجرای پروژه های عمرانی  بزرگ کشور   14042546102 الکترونیکی https://b2n.ir/n07012 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083149 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/n07012 https://b2n.ir/n07012 https://b2n.ir/n07012
 صدور مجوز واردات پسماندها 14042546103 الکترونیکی https://b2n.ir/q54076 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083148 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/q54076 https://b2n.ir/q54076 https://b2n.ir/q54076
 صدور مجوز صادرات پسماندها  14042546104 الکترونیکی https://b2n.ir/q54076 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083147 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/q54076 https://b2n.ir/q54076 https://b2n.ir/q54076
     صدور مجوز واردات مواد شیمیایی خطرناک  14042546105 الکترونیکی https://b2n.ir/x78323 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083146 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/x78323 https://b2n.ir/x78323 https://b2n.ir/x78323
    صدور مجوز صادرات مواد شیمیایی خطرناک  14042546106 الکترونیکی https://b2n.ir/x78323 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083170 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/x78323 https://b2n.ir/x78323 https://b2n.ir/x78323
 صدور مجوز  استقرار واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی  14042546107 الکترونیکی https://b2n.ir/f79160 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083333 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/f79160 https://b2n.ir/f79160 https://b2n.ir/f79160
ارائه خدمات آموزشی محیط زیست (18082547000)      برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه محیط زیست 18052547101 الکترونیکی https://b2n.ir/g27836 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083144 https://edu.doe.ir/jam https://b2n.ir/g27836 https://b2n.ir/g27836 https://b2n.ir/g27836
پاسخ به استعلامات محیط زیست (14062548000)     پاسخ به استعلام  پرداخت خسارات ناشی از حمله جانوران آسیب رسان 14062548100 الکترونیکی https://b2n.ir/n08890 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083143 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/n08890 https://b2n.ir/n08890 https://b2n.ir/n08890
فرهنگسازی و ترویج حفظ محیط زیست (14062549000)     تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی با عملکرد برتر محیط‌زیستی  14062549100 الکترونیکی https://b2n.ir/s29834 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083172 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/s29834 https://b2n.ir/s29834 https://b2n.ir/s29834
 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست (14062550000) 14062550000 الکترونیکی https://b2n.ir/w12199 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083210 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/w12199 https://b2n.ir/w12199 https://b2n.ir/w12199
ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی (14042545000)      صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا 14012545103 الکترونیکی https://b2n.ir/h40058 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083187 https://iranemp.ir/login https://b2n.ir/h40058 https://b2n.ir/h40058 https://b2n.ir/h40058
 
خدمات غیرالکترونیک سازمان حفاظت محیط زیست
عنوان خدمت  شناسه زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از  زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت  کلان (شناسه خدمت) عنوان زیرخدمت (شناسه زیرخدمت)
امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی (14042540000) 14042540000 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/b41841 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083335 ندارد https://b2n.ir/b41841 https://b2n.ir/b41841 https://b2n.ir/b41841
نظارت و پایش محیط زیست (14042541000)   ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیط‌زیستی اولویت‌دار 14062541100 غیرالکترونیکی ندارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083155 ندارد ندارد ندارد ندارد
 ارائه گزارش های محیط زیستی ملی، منطقه ای و بین المللی 14062541102 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/g72368 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083153 ندارد https://b2n.ir/g72368 https://b2n.ir/g72368 https://b2n.ir/g72368
  نظارت بر کاهش گازهای گلخانه ای مطابق تعهدات بین المللی 14032541103 غیرالکترونیکی ندارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083152 ندارد ندارد ندارد ندارد
 ارائه استانداردها و ضوابط مدیریت و مقابله با آلودگی‌های محیط زیستی و نظارت بر رعایت آن ها 14032541106 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/q52934 ندارد ندارد https://b2n.ir/q52934 https://b2n.ir/q52934 https://b2n.ir/q52934
نظارت برعملکرد زیست محیطی (14042542000)  نظارت بر عملیات اطفاء حریق در مناطق آزاد محیط زیستی، شکار ممنوع و مناطق چهارگانه  14042542104 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/g41053 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083199 ندارد https://b2n.ir/g41053 https://b2n.ir/g41053 https://b2n.ir/g41053
     نظارت بر عملکرد واحدهای تکثیر و پرورش جانوران در اسارت 14042542105 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/t36460 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083198 ندارد https://b2n.ir/t36460 https://b2n.ir/t36460 https://b2n.ir/t36460
    نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه های تاکسیدرمی غیر مجاز  14042542106 غیرالکترونیکی ندارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083196 ندارد ندارد ندارد ندارد
     نظارت و جلوگیری از فعالیت مراکز غیر قانونی تکثیر و پرورش حیات وحش 14042542107 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/d67071 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083169 ندارد https://b2n.ir/d67071 https://b2n.ir/d67071 https://b2n.ir/d67071
 نظارت و ارزیابی واحدهای آلاینده و تعیین عوارض آلایندگی 14032542109 غیرالکترونیکی ندارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083194 ندارد ندارد ندارد ندارد
ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی (14062543000)     ارائه اطلاعات توان اکولوژیک مناطق مختلف کشور  14062543102 غیرالکترونیکی ندارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083191 ندارد ندارد ندارد ندارد
ارائه مجوزهای زیست محیطی (14042546000)      صدور مجوز ترخیص مواد شیمیایی وارداتی مخرب لایه اوزن  14032546100 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/m07960 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083180 ندارد https://b2n.ir/m07960 https://b2n.ir/m07960 https://b2n.ir/m07960
ارائه خدمات آموزشی محیط زیست (18082547000)     ارائه برنامه‌های آموزش زیست‌محیطی در نظام آموزش عمومی و تخصصی و آموزش عالی 18082547100 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/s85004 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083145 ندارد https://b2n.ir/s85004 https://b2n.ir/s85004 https://b2n.ir/s85004
پاسخ به استعلامات محیط زیست (14062548000)   پاسخ به استعلام مربوط به اسکراب شناورهای فرسوده و اسکراب یاردها ، تعمیرگاه های شناورها و... 14062548101 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/s51229 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083142 ندارد https://b2n.ir/s51229 https://b2n.ir/s51229 https://b2n.ir/s51229
پاسخ به استعلام لایروبی دوره ای تامین عمق کانال جهت تردد شناورها در بنادر 14032548102 غیرالکترونیکی ندارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083177&&OrgId=10170000 ندارد ندارد ندارد ندارد
   پاسخ به استعلامات فعالیتهای معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست 14062548105 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/j84906 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083175 ندارد https://b2n.ir/j84906 https://b2n.ir/j84906 https://b2n.ir/j84906
پاسخ به استعلام تاسیس سازمان های مردم نهاد محیط زیستی 14062548107 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/k11164 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083173 ندارد https://b2n.ir/k11164 https://b2n.ir/k11164 https://b2n.ir/k11164
فرهنگسازی و ترویج حفظ محیط زیست (14062549000)    حمایت و مشارکت در برنامه های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی بمنظور ترویج حفظ محیط زیست 14062549101 غیرالکترونیکی https://b2n.ir/h56763 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083171 ندارد https://b2n.ir/h56763 https://b2n.ir/h56763 https://b2n.ir/h56763
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید