1399/1/24 یکشنبه
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها