1398/1/18 یکشنبه
- تفاهم نامه پژوهشکده حرا

- تفاهم نامه شورای عالی استان ها

- تفاهم نامه طرح مدیریت مناطق

- تفاهم نامه امربه معروف

- تفاهم نامه دانشگاه هرمزگان

- تفاهم نامه اداره کار

- تفاهم نامه دانشگاه تربیت مدرس

- تفاهم نامه مرکزتحقیقات

- تفاهم نامه شرکت گاز استان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و دانشگاه  هرمزگان

- تفاهم نامه تهیه و اجرای برنامه های طرح مدیریت مناطق

- تفاهم نامه فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و شرکت گاز استان هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وگروه زیست شناسی دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وپارک علم و فناوری هرمزگان

 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وانستیتو بین المللی غواصی فن آوری دریایی

 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان واداره کل شیلات

 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان ومدیریت دانش آموزی

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وشورای اسلامی استان هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وشرکت خدمات آموزشی پژوهشی مشق آفرینش

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان ودانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وجهاد دانشگاهی هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وسازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان ملی جوانان استان هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وجمعیت حلال احمر هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

- میثاق نامه محیط یار-تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان واداره کل آموزش و پرورش

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وشرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وفرماندهی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان ودانشگاه آزاد اسلامی

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان ونهضت سواد آموزی استان

- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان واداره کل راه آهن هرمزگان

- تفاهم نامه فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید