1392/4/28 جمعه
 نام آزمایشگاه زمینه فعالیت آدرس واحد تلفن
آزمایشگاه کیفیت آزمای جنوب فیزیکوشیمیایی و بیولوژی. هوا و صدا  . خاک .  تست اسپور بندرعباس آزادگان .کوچه 22. پلاک 16 07633352420
شیمی افروز لارک فیزیکوشیمیایی  . خاک بندرعباس شهرک صنعتی شماره یک . انتهای خیابان اصلی شهرک. 07632560271
پارسیان کاوش محیط هوا و صدا بندرعباس . بلوار حقانی . ساختمان بیتا . طبقه 2 07632231925
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس فیزیکوشیمیایی ÷بندرعباس . چهار راه نخل ناخدا . بلوار دانشگاه پردیس 07633665500
شرکت آب و فاضلاب استان فیزیکوشیمیایی
99  شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم فیزیکوشیمیایی. خاک . تست اسپور 9133435297
پارسیان بهینه پایش  99 فیزیکوشیمیایی و بیولوژی . تست اسپور بندرعباس . چهارراه رسالت . کوچه شهید زارع . پلاک 1 07633661582
بهینه آزمای کیش 1400 فیزیکوشیمیایی و بیولوژی . خاک کیش .بندرگاه سوله های بازرگانی.سوله شماره 6 07644420780
لیست آزمایشگاههای معتمد محیط زیست استان هرمزگان
 
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید