1398/11/26 شنبه
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها