1391/8/10 چهارشنبه
تهدیدات محیط زیست استان
- کاهش تنوع زیستی و ایجاد خسارات ناشی از بهره برداری نادرست از مراتع و چرای بیش از حد ظرفیت مرتع
- کاهش تولید اولیه در اکوسیستم های رودخانه أی ، مراتع و جنگلها و در نتیجه کاهش منابع آب در زیستگاههای حیات وحش
- بحران آب ناشی از خشکسالی های متعدد و وجود گنبدهای نمکی متعدد در سطح استان ، بهره بردای بی رویه از آب های زیر زمینی و نهایتا" شور شدن سفره های آب زیر زمینی و همچنین حفر چاه های غیر مجاز و عدم رعایت الگوی مصرف آب
- واگذاری سلاح های فراوان و نامناسب نظیرسلاح های خفیف به مردم و نهایتا" از بین رفتن گونه های مختلف جانوری
- عدم وجود مدیریت مناسب جهت حفاظت از گونه های گیاهی نادر و اندمیک و بهره برداری  بی رویه از منابع
- کاهش تولید اولیه در اکوسیستم های دریایی
- احداث سد برروی رودخانه ها (قطع شدن شریان مهم آبی پس از احداث سد جگین و شمیل و پیامدهای زیست محیطی حاصله نظیر تخریب تالاب بین المللی گز و حرا و تالاب بین المللی شور – شیرین و میناب)
- خشکسالی وکاهش روان آبهای ساحلی، فرسایش های شدید آبی و بادی در سطح استان همچنین پیشروی شن های روان و وارد شدن خسارات به تالابهای بین المللی استان بالاخص تالاب بین المللی گز و حرا
- عدم وجود مدیریت مناسب فعالیتهای صیادی(صید بی رویه ، غیر مجاز و خارج ازظرفیت درآبهای استان ، صید غیراصولی ماهیان تزئینی ،صید تصادفی گونه های حمایت شده ....)
- عدم توازن در بهره گیری از قابلیتهای سرزمین با نیازهای میان مدت و دراز مدت و در نتیجه از هم گسیختگی تعادل زیست محیطی و تخریب اکوسیستم ها و زیستگاههای ساحلی و دریایی
- ورودآبزیان غیربومی به محیط دریایی استان
- تخریب اکوسیستم های ساحلی و دریایی در اثر ورود آلودگی های نفتی (اعم ازاکتشاف،استخراج، انتقال،پالایش،خطوط انتقال ،تصادف نفتکش ها ،قاچاق سوخت ،پساب صنایع نفت و....)و سایر آلودگی ها (تخلیه زباله، آب توازن و سایرمواد زاید، مانورهای نظامی و انفجارات ،موارد اتفاقی غرق شدن شناورها و لنج ها، آلودگی های حرارتی، آلودگی ناشی از هوا،لایروبی ولایریزی، فعالیت های کشاورزی،تعمیر و اسکراب بدنه کشتی ها) به این محیط ها و در نهایت از بین رفتن تنوع در زیستگاه ها
- مخاطرات ناشی از فعالیت های اقتصادی درنواحی ساحلی (نیروگا هها ، آب شیرین کن ها ، پالایشگاهها و......)
- تجمع صنایع آلاینده محیط زیست دریایی درگستره کم وخارج ازتوان اکولوژیک سواحل ودریا
- کمبود مناطق حفاظت شده دریایی درگستره آبی وساحلی استان
- مخاطرات ناشی ازتفرج و تسهیلات گرد شگری
- فقراقتصادی درجوامع ساحل نشین
- کمبود ظرفیتهای پایش ، مدیریت و اجرای قوانین
- عدم وجود قوانین و مقررات زیست محیطی در زمینه تعیین خسارات وارده به محیط زیست دریایی
- بخشی نگری و عدم وجود استراتژی توسعه مبتنی بر دیدگاه های زیست محیطی وآینده نگری
- نوپابودن مطالعات محیط زیست دریایی درکشور وکمبود پیشینه مطالعاتی
- فقدان متخصص وکارشناس باتجربه
- جوان بودن توسعه پایداردرکشوروکمرنگ بودن نقش محیط زیست دریایی دراین مقوله
- کمبود امکانات کلان ملی که به واسطه آن اداره کل حفاظت محیط زیست بتواند نقش خودرادرامر حفاظت وتحقیقات
·  تخریب زیستگاه‌ها به دلیل خشکسالی­های مداوم و توسعه غیر اصولی صنعتی و کشاورزی، بهره‌برداری از معادن در مناطق بکر و دارای قابلیت مناسب برای حیات وحش
·  کمبود نیروی انسانی خصوصاً در بخش حفاظت و محیط بانی و عدم تطبیق آن با استانداردهای جهانی
·بهره برداری نادرست از مراتع و چرای بیش از حد ظرفیت مرتع
· بحران آب ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف و بهره‌بردای بی‌رویه از منابع آب
·  افزایش سطح مناطق تالابی در معرض خطر استان به دلیل عدم رعایت حق آبه تالابها، فرسایش های شدید آبی و بادی و ...
·  در دسترس بودن سلاح‌های فراوان و نامناسب نظیر اسلحه خفیف در سطح استان و شکار غیر مجاز و بی رویه
·   عدم توازن در بهره‌گیری از قابلیت‌های سرزمین(آمایش سرزمین) و بهره برداری پایدار از منابع
·  بهره برداری بی رویه از ذخائر آبزی و کاهش تولید در اکوسیستم های دریایی،ورود آبزیان غیربومی به محیط دریایی استان ، مخاطرات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در نواحی ساحلی و تخریب اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی در اثر ورود آلودگی‌های نفتی و سایر آلودگی‌ها به این محیط‌ها
· ناکارآمدی(فرسودگی و عدم بازسازی و...) تأسیسات و تجهیزات جهت رفع آلودگی زیست محیطی بالاخص شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و پساب‌های شهری و صنعتی و همچنین آلودگی‌های ناشی از زباله و مواد زاید و پایین بودن سطح شاخص های سلامت و بهداشت محیط زیست
· عدم مطالعه ، بررسی و تعیین توان اکولوژیکی و ظرفیت قابل تحمل و قدرت خودپالایی محیط قبل از استقرار صنایع در گستره کم و خارج از توان اکولوژیک سواحل و دریا
·  عدم اعمال نظارت جامع بر نحوه مصرف و توزیع کودها و سموم شیمیایی
· پایین بودن شاخصهای توسعه انسانی و سطح باورهای زیست محیطی در سطوح مختلف اجتماعی
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید