1390/2/28 چهارشنبه

منشور اخلاقی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان

    ولکم فی رسول الله اسوه حسنه : بهترین اسوه ومقتدا برای شما رسول خداست  
           

1-داشتن وجدان کاری ، حضورمنظم وبه موقع وآراسته درمحل کارخود والگوی رفتاری مناسبی برای همکاران باشیم .

2-وظایف مربوطه ومشکل مردم را دلسوزانه ، صحیح ، سریع ساده انجام دهیم.

3- تسریع درپاسخ گوئی وبرخورد مناسب ومحترمانه باارباب رجوع.

4- گوش فرادادن باحوصله وصبر ، صداقت درسخن گفتن باارباب رجوع.

5- ازعملکرد ورفتار خود باسایر همکاران ارزیابی داشته باشیم تا همیشه بتوانیم عیوب ونقاط ضعف خودرا برطرف کنیم ودرواقع روحیه انتقادپذیری داشته باشیم.

6- ازوسائل وتجهیزاتی که برای انجام کارها دراختیار ماست به خوبی نگهداری می کنیم.

7- دربرخورد با مافوق جانب احترام راپیش بگیریم وازبکاربردن عبارت غیراخلاقی پرهیز کنیم

8- خدا وخلق اورادر انجام کار خود حاضروناظربدانیم.

9- سلسه مراتب سازمانی رارعایت نموده وحدمرز را بشناسیم.

10- به آراستگی وزیبائی محیط وحفظ بهداشت وایمنی محل کارخود اهمیت دهیم..

11-از زیرکارها شانه خالی نکنیم واهتمام به راه اندازی کارارباب رجوع منطبق برقوانین ومقررات داشته باشیم.

12- اگر ازچیزی دقیق اطلاع نداریم اصراربه نظروحرف نداشته باشیم.

13- باورزش ونرمش خستگی جسمی وضعف عظلانی خودرادرجهت خدمت بهترکاهش دهیم.

14- اطلاعات لازم را دراختیار مراجعان قرارداده ودرراستای انجام کارمراجعین آنان راصحیح راهنمائی کنیم.

15- ازشایعه پراکنی دوری کنیم ودرایجاد نگرش مثبت درارباب رجوع کوشاباشیم.

16- ازبرگزاری دوره های آموزشی وتخصصی استقبال کنیم ودریادگیری امور محوله پویایی وتحرک داشته باشیم.

17- فعالیت های روزانه خودرابعدازساعت اداری بررسی وتجزیه وتحلیل کنیم.

18- درهنگام عصبانیت تصمیم نگیریم وازقضاوت عجولانه پرهیز کنیم.

19- برای انجام مطلوب وظایف ، داشتن ومهارت خودرا ارتقاء دهیم.

20- خودرا محصور درپرونده ها ، نامه ها وارجاعات نکنیم وکارها راطوری اولویت بندی وطبقه بندی کنیم که دچارخستگی نشویم.

21- درگفتار وکردارمان تواضع ، فروتنی ، رازداری وصداقت داشته باشیم .

22- کارها ومسائل خانه رابه اداره نیاوریم ومسائل اداره رابه خانه منتقل نکنیم.

23- برای انجام مطلوب وظائف دانش ومهارت های گفتاری ونوشتاری وشنیداری خودرا ارتقاء دهیم .

24- درانجام امورتبعیض ، رابطه توصیه ، سفارش پرهیز نمائیم .

 

سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید