ردیف نام مقاله خلاصه مقاله لینک مقاله
1 برخی ویژگیهای زیستی میگو موزی (Penaeus merguiensis)در  مناطق حفاظت شده حرا در تنگه خوران این مطالعه با هدف بررسی برخی جنبه های زیستی میگو موزی Penaeus merguiensis در مناطق حفاظت شده حرا در تنگه خورخوران انجام شد. نمونه برداری به وسیله چهار روش صید )ترال، مشتا، خوربند و پاکشی( از شهریور 1395 تا شهریور 1396 انجام شد که در مجموع تعداد 745 میگو موزی شامل 448 ماده و 297 نر صید شد. بر اساس نتایج این پژوهش، میانگین، بیشینه و کمینه طول کاراپاس در جنس نر بهترتیب 66/20، 43 و 5 میلیمتر و همچنین در جنس ماده به ترتیب 37/21، 40 و 8 میلیمتر بهدست آمد. نتایج بررسی فراوانی نسبت جنسی در ماههای مختلف وجود تفاوت معنی داری در نسبت فراوانی جنسهای نر و ماده میگو موزی در طی دوره مورد بررسی نشان داد.  
 2   پارامترهاي رشد و مرگ ومیر شوورت ماهی نقره اي Sillago sihama (Forsskål, 1775)
در ذخیره گاه زیست کره حرا
پارامترهای جمعیتی شوورت ماهی نقره ای Sillago sihama (Forsskål, 1775) در ذخیره گاه زیست کره حرا در استان هرمزگان به مدت یک سال از شهریور 5931 تا مرداد 5931 موردمطالعه قرار گرفت. نمونه برداری با استفاده از چهار روش  صید شامل ترال قایقی، مشتا، خوربند و تور محاصره ای )پاکشی( به صورت ماهانه انجام شد .درمجموع 129 عدد شوورت ماهی نقره ای مورد زیست سنجی قرار گرفت . 
2 Article
       
       
       
       
       

1- تغییرات اقلیمی، بزرگترین دشمن ایران در قرن بیست و یکم

2-  
استفاده از ماهی فیتوفاگ بعنوان پایشگر جلبکهای سبز-آبی
با تاکید بر سد استقلال میناب

3- مطهره عابدینی (بررسی میزان فلزات سنگین در آبهای جزیره هرمز)

4- مطهره عابدینی ( ارزیابی توان اکولوژیک جزیره هرمز جهت تعیین کاربری مطلوب سرزمین

 


 
سال 99، سال جهش تولید