1391/11/11 چهارشنبه
ردیف نام مقاله خلاصه مقاله لینک مقاله
1 برخی ویژگیهای زیستی میگو موزی (Penaeus merguiensis)در  مناطق حفاظت شده حرا در تنگه خوران این مطالعه با هدف بررسی برخی جنبه های زیستی میگو موزی Penaeus merguiensis در مناطق حفاظت شده حرا در تنگه خورخوران انجام شد. نمونه برداری به وسیله چهار روش صید )ترال، مشتا، خوربند و پاکشی( از شهریور 1395 تا شهریور 1396 انجام شد که در مجموع تعداد 745 میگو موزی شامل 448 ماده و 297 نر صید شد. بر اساس نتایج این پژوهش، میانگین، بیشینه و کمینه طول کاراپاس در جنس نر بهترتیب 66/20، 43 و 5 میلیمتر و همچنین در جنس ماده به ترتیب 37/21، 40 و 8 میلیمتر بهدست آمد. نتایج بررسی فراوانی نسبت جنسی در ماههای مختلف وجود تفاوت معنی داری در نسبت فراوانی جنسهای نر و ماده میگو موزی در طی دوره مورد بررسی نشان داد.  
 2   پارامترهاي رشد و مرگ ومیر شوورت ماهی نقره اي Sillago sihama (Forsskål, 1775)
در ذخیره گاه زیست کره حرا
پارامترهای جمعیتی شوورت ماهی نقره ای Sillago sihama (Forsskål, 1775) در ذخیره گاه زیست کره حرا در استان هرمزگان به مدت یک سال از شهریور 5931 تا مرداد 5931 موردمطالعه قرار گرفت. نمونه برداری با استفاده از چهار روش  صید شامل ترال قایقی، مشتا، خوربند و تور محاصره ای )پاکشی( به صورت ماهانه انجام شد .درمجموع 129 عدد شوورت ماهی نقره ای مورد زیست سنجی قرار گرفت . 
2 Article
 3 Analyses of fish community structure changes in three subtropicalestuaries from the Iranian coastal waters  In this study, we analyse the fish species diversityand distribution patterns to determine the potential role ofenvironmental variables as drivers of fish community struc-ture and composition. Thus, we investigated the distributionalpatterns of estuarine fish and their environmental correlatesalong a broad spatial scale encompassing three subtropicalestuaries from the Iranian coastal waters using multivariatetechniques.  Article 3
 4 Length‐weight relationships of three fish species from Jask mangrove protected area in northern coastline of Gulf of Oman (Hormozgan, Iran): Liza klunzingeri (Day, 1888), Cociella crocodilus(Cuvier, 1829) and Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)  This study presents length‐weight relationships (LWRs) of Liza klunzingeri (Day, 1888), Cociella crocodilus (Cuvier, 1829), Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) belonging to two Families (Mugilidae and Platycephalidae) from northern coastline of Gulf of Oman (Hormozgan province). Samples were collected by artisanal trawl and beach seine (both with 11 mm effective mesh size) monthly during 2010 to 2015. The presented models were highly significant (p < 0.01) with a reliable coefficient of determination (R2 > 0.90) that provides a reliable basic information for ichthyologists and fisheries scientists.   Article 4
ساختار ژنتيكي جمعيت سگ ماهي جويباري
(Turcinoemacheilus kossiwigi Banarescu and Nalbant, 1964)
در رودخانة بريم (کهگيلويه و بويراحمد ( و خيرآباد
)خوزستان(  با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
  6.pdf
 6 مقايسه ژنتيكي سگ ماهي جويباري Oxynoemacheilus kiabii(Golzarianpour, Abdoli and Frehof 2011)
رودخانه گاماسياب در دو
استان كرمانشاه و همدان با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
  1.pdf
 
Microsatellite loci to determine population structure of Garra rufa (Heckel, 1843) in the Khuzestan Province (Iran)
  3.pdf
8 بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل چراغ
Garra rufa (Heckel, 1843) استان فارس با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
 
  4.pdf
9 Genetic variation of Garra rufa fish in Kermanshah and Bushehr
provinces, Iran, using SSR microsatellite markers
  5.pdf
10 The Biometric and Cytochrome Oxidase sub unit I (COI)
Gene sequence Analysis of Syngnathus abaster (Teleostei:
Syngnathidae) in Caspian Sea
  7.pdf
11 مقایسه صفات اندازشی و شمارشی ماهی گلچراغ Garra rufa Heckel, 1843) در فصل بهار و پاییز در رودخانه شاپور استان فارس
 
  9.pdf
12 Genetic population structure and differentiation of Western
Iranian Oxynoemacheilus argyrogramma (Heckel, 1847)
using SSR markers
  10.pdf
13 بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از نشانگرهای ماهواره  
 

 
11.pdf
14   Genetic characterization of Garra rufa (Heckel, 1843) populations in Tigris Basin, Iran using microsatellite markers   12.pdf
15 مقايسه ژنتيكي ماهي گلچراغ Garra rufa (Heckel, 1843 در رودخانه هاي شاپور)كازرون ( و بريم )گچساران (با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره   13.pdf
16 A DNA barcoding approach to identify species
of Nemacheilidae: a complex family of cypriniform fishes in Iran
  14.pdf
17   Application of molecular markers in fisheries and aquaculture   15.pdf
18  Genetic diversity evaluation of Paraschistura bampurensis (Nikolskii, 1900) in Shapour and Berim Rivers (Iran) using microsatellite markers   16.pdf
19 Genetic variation of Garra rufa fish in Kermanshah and Bushehr
provinces, Iran, using SSR microsatellite markers
  17.pdf

1- تغییرات اقلیمی، بزرگترین دشمن ایران در قرن بیست و یکم

2-  
استفاده از ماهی فیتوفاگ بعنوان پایشگر جلبکهای سبز-آبی
با تاکید بر سد استقلال میناب

3- مطهره عابدینی (بررسی میزان فلزات سنگین در آبهای جزیره هرمز)

4- مطهره عابدینی ( ارزیابی توان اکولوژیک جزیره هرمز جهت تعیین کاربری مطلوب سرزمین

 


 
سال 99، سال جهش تولید