1391/11/11 چهارشنبه
ردیف نام مقاله خلاصه مقاله لینک مقاله
1 برخی ویژگیهای زیستی میگو موزی (Penaeus merguiensis)در  مناطق حفاظت شده حرا در تنگه خوران این مطالعه با هدف بررسی برخی جنبه های زیستی میگو موزی Penaeus merguiensis در مناطق حفاظت شده حرا در تنگه خورخوران انجام شد. نمونه برداری به وسیله چهار روش صید )ترال، مشتا، خوربند و پاکشی( از شهریور 1395 تا شهریور 1396 انجام شد که در مجموع تعداد 745 میگو موزی شامل 448 ماده و 297 نر صید شد. بر اساس نتایج این پژوهش، میانگین، بیشینه و کمینه طول کاراپاس در جنس نر بهترتیب 66/20، 43 و 5 میلیمتر و همچنین در جنس ماده به ترتیب 37/21، 40 و 8 میلیمتر بهدست آمد. نتایج بررسی فراوانی نسبت جنسی در ماههای مختلف وجود تفاوت معنی داری در نسبت فراوانی جنسهای نر و ماده میگو موزی در طی دوره مورد بررسی نشان داد.
 
 2   پارامترهاي رشد و مرگ ومیر شوورت ماهی نقره اي Sillago sihama (Forsskål, 1775)
در ذخیره گاه زیست کره حرا
پارامترهای جمعیتی شوورت ماهی نقره ای Sillago sihama (Forsskål, 1775) در ذخیره گاه زیست کره حرا در استان هرمزگان به مدت یک سال از شهریور 5931 تا مرداد 5931 موردمطالعه قرار گرفت. نمونه برداری با استفاده از چهار روش  صید شامل ترال قایقی، مشتا، خوربند و تور محاصره ای )پاکشی( به صورت ماهانه انجام شد .درمجموع 129 عدد شوورت ماهی نقره ای مورد زیست سنجی قرار گرفت . 
2 Article
 3 Analyses of fish community structure changes in three subtropicalestuaries from the Iranian coastal waters  In this study, we analyse the fish species diversityand distribution patterns to determine the potential role ofenvironmental variables as drivers of fish community struc-ture and composition. Thus, we investigated the distributionalpatterns of estuarine fish and their environmental correlatesalong a broad spatial scale encompassing three subtropicalestuaries from the Iranian coastal waters using multivariatetechniques.  Article 3
 4 Length‐weight relationships of three fish species from Jask mangrove protected area in northern coastline of Gulf of Oman (Hormozgan, Iran): Liza klunzingeri (Day, 1888), Cociella crocodilus(Cuvier, 1829) and Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)  This study presents length‐weight relationships (LWRs) of Liza klunzingeri (Day, 1888), Cociella crocodilus (Cuvier, 1829), Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) belonging to two Families (Mugilidae and Platycephalidae) from northern coastline of Gulf of Oman (Hormozgan province). Samples were collected by artisanal trawl and beach seine (both with 11 mm effective mesh size) monthly during 2010 to 2015. The presented models were highly significant (p < 0.01) with a reliable coefficient of determination (R2 > 0.90) that provides a reliable basic information for ichthyologists and fisheries scientists.   Article 4
ساختار ژنتيكي جمعيت سگ ماهي جويباري
(Turcinoemacheilus kossiwigi Banarescu and Nalbant, 1964)
در رودخانة بريم (کهگيلويه و بويراحمد ( و خيرآباد
)خوزستان(  با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
 از شش جايگاه ريزماهوارة IC228 ،IC434 ،IC720 ،Bbar3 ،Bbar7 و Bbar8 به منظور بررسي تنوع ژنتيكي و ساختار جمعيتـي ماهي kossiwigi Turcinoemacheilus ،در دو رودخانة بريم و خيرآباد، استفاده شد. در مجموع، تعداد 60 نمونه (30 نمونـه بـراي هر رودخانه) استفاده و تعداد 125 الل با متوسط 4/10 الل براي هر لوكوس محاسـبه شـد. بـه ترتيـب بيشـترين و كمتـرين تعـداد الـل مشاهدهشده 17 و 6 عدد براي جمعيت رودخانة بريم بود. ميانگين هتروزايگوسيتي مشاهدهشده (Ho (و مـورد انتظـار ( He (بـه ترتيـب 467/0 و 843/0 بود. 10 جايگاه ژني انحراف معنيداري را از تعادل هاردي – واينبرگ نشـان داد. نتـايج Fst) 036/0 (و Rst) 341/0 ( تمايز ژنتيكي پاييني را در بين مناطق نشان ميدهد. آناليز واريانس مولكولي فقط 3 درصد تنوع را در بين جمعيتها نشان داد. بر اساس نتايج، محافظت و بازسازي زيستگاهها ميتواند به افزايش اندازة جمعيت و كاهش خطر آسيبپذيري اين گونه در آينده كمك كند. 6.pdf
 6 مقايسه ژنتيكي سگ ماهي جويباري Oxynoemacheilus kiabii(Golzarianpour, Abdoli and Frehof 2011)
رودخانه گاماسياب در دو
استان كرمانشاه و همدان با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
 شش نشانگر ريزماهواره به منظور بررسي تنوع و ساختار ژنتيكي دو جمعيت ماهي Kiabii Oxynoemacheilus رودخانه گاماسياب در حوضه دو استان همدان و كرمانشاه مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 60 نمونه از دو منطقه جمعآوري شد. هر شش نشانگر ريزماهواره مورد استفاده در اين تحقيق پليمورفيسم نشان دادند. در مجموع 70 الل براي شش جايگاه مورد استفاده بدست آمد طوري كه تعداد الل در هر جايگاه در محدوده 16 – 6 بود. ميانگين هتروزيگوسيتي مشاهده شده (Ho (و مورد انتظار (He (به ترتيب 515/0 و 849/0 بود. بيشتر مناطق انحراف از تعادل هاردي – واينبرگ را نشان داد. با توجه به ميزان جريان ژني بالا (554/14= Nm (بين دو منطقه و Fst پايين (021/0 = Fst (به نظر ميرسد تمايز پاييني بين جمعيتهاي اين گونه در مناطق مورد بررسي وجود دارد. 1.pdf
 
Microsatellite loci to determine population structure of Garra rufa (Heckel, 1843) in the Khuzestan Province (Iran)
 Genetic diversity of Garra rufa was studied using 6 polymorphic microsatellite DNA loci. The specimens of G. rufa were collected from the Kheirabad and Maroon rivers. Despite high importance of this species, there is no genetic information about its population structure. A total of 133 alleles were detected at the 6 loci across the two populations. The Kheirabad population exhibited a lower genetic variation (Ho=0.429 and He=0.850) than the Maroon one. The average numbers of observed alleles in the Kheirabad and Maroon populations were 11.8 and 10.3, respectively. The genetic similarity and distance between the two populations were 0.721 and 0.326, respectively. It seems that Maroon population live under better conditions in contrast to the Kheirabad one. Diminution of genetic variation within examined populations decreases its adaptation to environmental alterations. Based on the results of this study, we can identify two different Garra rufa populations in the Khuzestan Province 3.pdf
8 بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل چراغ
Garra rufa (Heckel, 1843) استان فارس با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
 
garra rufa, belongs to the Cyprinidae family; this fish is one of the important ecological species. In this study, six microsatellite locations were used to investigate the levels of genetic variation of Garra rufa in the Fahlyan and Sarab Bahram rivers in Fars province. In this research 56 samples used (28 samples per each river). The mean number of allele’s level at the population was 11.41 which are more than the reported values for freshwater fishes. The expected and observed heterozygosity were 0.497 and 0.847, respectively. Almost all of loci showed deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. It seems that there is a low separation between two populations of this species in the studied areas due to high level of gene flow (Nm=17.212) between two regions and low Fst (0.02). According to these analyses, it seems that, Garra rufa has desirable genetic diversity in investigated regions 4.pdf
9 Genetic variation of Garra rufa fish in Kermanshah and Bushehr
provinces, Iran, using SSR microsatellite markers
 Six highly variable microsatellite loci were used to investigate the genetic diversity and population structure of the Garra rufa in Kermanshah and Bushehr provinces, Iran. All of the 6 microsatellite loci screened in this study showed polymorphism. A total of 90 individual fish from 3 populations were genotyped and 60 alleles were observed in all loci. The number of alleles per locus ranged from 6 to14. The average allelic number of these polymorphic markers was 10. The averages of observed (Ho) and expected heterozygosity (He) was 0.529 and 0.826, respectively. The genetic distance values ranged between 0.235-0.570. The UPGMA dendrogram based on genetic distance resulted in three clusters: Gamasiab population alone was classified as one and the other two populations as the second cluster. This study revealed a fairly high level of genetic variation in the microsatellite loci within the three populations, and identified distinct population groups of Garra rufa. This study gains significance for the analysis of the populations’ genetic diversity as well as the management of this important fish resource. 5.pdf
10 The Biometric and Cytochrome Oxidase sub unit I (COI)
Gene sequence Analysis of Syngnathus abaster (Teleostei:
Syngnathidae) in Caspian Sea
 The black-striped pipefish, Syngnathus abaster, is a species of the Syngnathidae family. This study provides data on the morphometric, meristic and genetic structuring of the Caspian Sea pipefish, Syngnathus abaster. Eight morphometric characteristics based on total length and five morphometric characteristics based on standard length were analyzed. A total of 50 specimens were collected in brackish-water biotopes. The average of total length (LT) and standard length (LS) were 102.37 mm and 98.68 mm, respectively. Also in this study, DNA barcodes were expanded for Caspian Sea Black-striped pipefish, hence 652 base-pair of the cytochrome oxidase I (COI) gene was sequenced in accordance with standard DNA barcoding protocols. Since Pipefish (S. abaster) is one of the most endangered fishes in the Caspian Sea, information about its phylogenetic relationships are very rare; therefore, DNA barcoding will give a more accurate picture of the future persistence of Black-striped pipefish populations. 7.pdf
11 مقایسه صفات اندازشی و شمارشی ماهی گلچراغ Garra rufa Heckel, 1843) در فصل بهار و پاییز در رودخانه شاپور استان فارس
 
 در این تحقیق خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه rufa Garra در رودخانه شاپور مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 121 قطعه ماهی طی دو فصل بهار و پاییز )1931 )به منظور بررسی اثر فصل بر پارامترهاي ریختی در بین جنس نر و ماده با استفاده از ساچوک صید و 22 صفت مورفومتریک و 11 صفت مریستیک مقایسه گردید. اطالعات جمعآوري شده توسط نرمافزار 17-SPSS و با استفاده از آنالیز t تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اختالف معنیداري را در 11 صفت از 22 صفت مورفومتریک بین نرهاي دو فصل نشان داد ) 9.pdf
12 Genetic population structure and differentiation of Western
Iranian Oxynoemacheilus argyrogramma (Heckel, 1847)
using SSR markers
 This study was carried out to investigate the genetic diversity and population structure of 90 specimens of Oxynoemacheilus argyrogramma collected from Sepidbarg, Gamasiab and Ghaleji rivers, in the west of Iran. Analyses using three microsatellite loci indicated that the average number of alleles in the population was 12, which was well above the reported values for freshwater fishes. The expected (He) and observed (Ho) heterozygosity means were 0.865 and 0.576, respectively. Almost all loci showed deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium (HWE). The results demonstrated that Oxynoemacheilus argyrogramma had desirable genetic diversity in the investigated regions. 10.pdf
13 بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از نشانگرهای ماهواره  
 

 
11.pdf
14   Genetic characterization of Garra rufa (Heckel, 1843) populations in Tigris Basin, Iran using microsatellite markers  The isolation-by-distance theory states that the genetic differentiation between individuals raised by increasing geographic distance. Therefore, this study tested this hypothesis for Garra rufa, a freshwater fish species of Iranian inland waters, from six rivers located at the different distances in Tirgis basin. For this purpose, eight variable microsatellite loci were applied to identify geographic-based population structure of G. rufa. From 240 fish of six populations, 102 alleles were found with a mean number of 11.625 to 13.250 alleles. Heterozygosity was ranged 0.567-0.638 in six studied populations. Moreover, a significant deviations from Hardy-Weinberg were found in the studied populations. Unweight pair group analysis indicated that the six studied populations could be divided into four major clusters. The results revealed a fairly high level of genetic variation in the microsatellite loci within six studied populations. Wright’s fixation index (Fst) ranged between 0.013-0.044 indicating little genetic differentiation between populations. Within this range, however, we found a strong positive relation between Fst and geographical distance lending support to the isolation-by-distance theory. 12.pdf
15 مقايسه ژنتيكي ماهي گلچراغ Garra rufa (Heckel, 1843 در رودخانه هاي شاپور)كازرون ( و بريم )گچساران (با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره  در اين تحقيق جمعيت ماهي گل چراغ (rufa Garra (در دو استان فارس و كهگيلويه و بويراحمد (رودخانه هاي شاهپور و بريم) با استفاده از شش جايگاه ريزماهوراه مورد مطالعه قرار گرفت. از 60 نمونه (30 عدد براي هر رودخانه) استفاده شد. ميانگين تعداد آلل در سطح جمعيتها 5/13 بود كه از ميانگين گزارش شده براي ماهيان آب شيرين بالاتر بود. ميانگين هتروزيگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار به ترتيب 658/0 و 865/0 به دست آمد. بيشتر مناطق انحراف از تعادل هاردي – واينبرگ را نشان داد. با توجه به ميزان جريان ژني بالا (205/18= Nm (بين دو منطقه و Fst پايين (036/0 = Fst (به نظر مي رسد تمايز پاييني بين جمعيتهاي اين گونه در مناطق مورد بررسي وجود دارد. آناليز واريانس مولكولي نشان داد كه تمايز ژنتيكي پاييني بين دو جمعيت وجود داشته و بخش عمده تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعيتها مي باشد. 13.pdf
16 A DNA barcoding approach to identify species
of Nemacheilidae: a complex family of cypriniform fishes in Iran
 Nemacheilian loaches are a group of freshwater fishes which are distributed in many inland waters of Iran. They are complex species from aspects of systematic with many species of this family being morphologically undistinguishable. Due to limitations behind the morphology-based identification of such species, genetic approaches such as DNA barcoding can be helpful to distinguish species, although their genetic relationships are not well determined yet. The present investigation provides data on genetic structure of some species of Nemachilidae including Paraschistura bampurensis, Oxynoemacheilus kiabii and Turcinemacheilus saadii from inland waters of Iran. These species were sequenced for a 652 base pair region of the mitochondrial cytochrome oxidase subunit I gene. All species were identified by cytochrome oxidase subunit I gene sequence. 14.pdf
17   Application of molecular markers in fisheries and aquaculture  Genetic variation in a species enhances the capability of organisms to adapt to changing environment and is necessary for survival of the species. Genetic variation arises between individuals leading to differentiation at the level of population, species and higher order taxonomic groups. The genetic diversity data have varied application in research on evolution, conservation and management of natural resources and genetic improvement programs, etc. 15.pdf
18  Genetic diversity evaluation of Paraschistura bampurensis (Nikolskii, 1900) in Shapour and Berim Rivers (Iran) using microsatellite markers  Paraschistura bampurensis is one of the species of genus Paraschistura. It is distributed in Iran and Pakistan freshwater. This paper reports a study carried out on genetic diversity and population structure of P. bampurensis in Shapour and Berim river basins, Iran. 100 samples of 50 fish each were collected from each river and were used. Microsatellite markers have been increasingly used in population genetics studies. In this study, a total of six microsatellite loci and two sampling populations were used. The average number of observed alleles in Shapour and Berim population accounted for 13.5 and 12.5, respectively. 16.pdf
19 Genetic variation of Garra rufa fish in Kermanshah and Bushehr
provinces, Iran, using SSR microsatellite markers
 Six highly variable microsatellite loci were used to investigate the genetic diversity and population structure of the Garra rufa in Kermanshah and Bushehr provinces, Iran. All of the 6 microsatellite loci screened in this study showed polymorphism. A total of 90 individual fish from 3 populations were genotyped and 60 alleles were observed in all loci. The number of alleles per locus ranged from 6 to14. The average allelic number of these polymorphic markers was 10. The averages of observed (Ho) and expected heterozygosity (He) was 0.529 and 0.826, respectively. The genetic distance values ranged between 0.235-0.570. 17.pdf
20 ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست بخش مرکزی شهرستان رودان با کاربرد مدل تخریب رزیابی اثرات توسعه همگام با آمایش سرزمین، همه نسل های کنونی و آتی را قادر می سازد تا بتوانند بهترین استفاده را از محیط زیست به عمل آورند که در آن کاهش فقر، اشتغال پویا، یکپارچگی اجتماعی و تجدید حیات محیط زیست باالترین اولویت را دارند. مدل تخریب محیط زیست یکی از روش های ارزیابی آثار محیط زیستی است که آثار تجمعی فعالیت های انسانی را تحلیلل و مقلدار آن را بله صلورت کمی بیان می کند. در این پژوهش از شبکه فرضی با 66 سلول به ابعاد 2*2 سلانتی متلر )2022 هکتلار ( بلر روی نقشله توپلوررافی بلا مقیاس 10202222 استفاده شد. 18.pdf
21 تنوع زیستی پرندگان تالاب بین المللی مصب رود شور، رود شیرین و رود میناب تالابها به عنوان غنیترین؛ با ارزشترین و متنوعترین زیستگاههاي دنیا محسوب میشوند. بخش مهمی از این تنوع و غناي گونهاي را پرندگان تالابی به خود اختصاص میدهند. تالاب بینالمللی مصب رودخانههاي شور، شیرین ومیناب، یکی از اکوسیستمهاي تالابی حائز اهمیت ایران در استان هرمزگان محسوب میگردد که در فهرست تالابهاي بینالمللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. این تالاب هرساله میزبان گونههاي با ارزش پرندگان مهاجر تالابی است که برایزمستانگذرانی به این زیستگاه با ارزش مهاجرت مینمایند. شمارش و تعیین جمعیت پرندگان زمستان گذران در سال 1392 به روش شمارش کل صورت گرفت. در این بررسی تعداد 36741 پرنده ثبت شد، که شامل 76 گونه، 45 جنس و 23 خانواده بودند. بیشترین فراوانی مربوط به راسته آبچلیکسانان (75/55 ،(% بالاترین فراوانی خانواده آبچلیک (22/33 (%و فراوانترین گونه باکلان بزرگ (74/28 (%بود. بیشترین تنوع و تراکم پرندگان در منطقهاي از تالاب که داراي جنگل حرا بوده و نیز مصب خورها قرار دارد، که در آن تراکم جمعیت شکمپایان از جمله متغیرهاي تأثیرگذار بر تراکم جمعیت پرندگان آبزي و کنارآبزي میباشد. 19.pdf
22 بررسی پویایی شناسی جمعیت در گونهArius thalassinusدر شرق جزیره قشم (شمال خلیج فارس) ین پژوهش با هدف پویاییشناسی جمعیت گونه thalassinus Arius و بررسی رشد، شاخص عملکرد رشد، نسبت جنسی، مرگ و میر و بازگشت شیلاتی در ناحیه ساحلی شرق جزیره قشم در خلیجفارس صورت گرفت. نمونهها از پاییز 1390 تا تابستان 1391 طی 4 فصل در دو جنس صید و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. تعیین سن گونه توسط استخوان باله سینهاي سمت چپ صورت گرفت. نتایج نشان داد که معادله رشد وان برتالانفی براي جنس نر { [(7/0-t(2/0 [-exp -1{36/90=Lt و براي جنس ماده این گونه {[(41/0-t(17/0[-exp -1{89/101=Lt میباشد. میانگین طول کل بدن و وزن ماهیان براي جنس نر بهترتیب 46/13±47/63 سانتیمتر و 11/1±64/1 کیلوگرم بهدست آمد و براي ماهیان ماده بهترتیب 40/12±17/52 سانتیمتر و 27/1±37/1 کیلوگرم محاسبه شد. مقدار شیب خط رابطه طول- وزن برابر با 99/2 نرها و 20/2 مادهها بود که نشانه رشد آلومتریک منفی این گونه است. 20.pdf
23 تعيين فراسنجهاي رويشي جنگلهاي مانگرو حوزه كولقان، تياب وكلاهي در خليج فارس جنگلهاي مانگرو در حوزه كولقان، تياب و كلاهي با وسعت 03/1698 هكتار كه حد فاصل عرض جغرافيـايي '10 ˚27 تا '52˚ 26 شمالي و طول '23˚ 56 تا '59˚ 56 شرقي پراكنده شده اسـت، يكـي از پـنج منطقـه حفاظـت شـده مانگرو در استان هرمزگان است كه از اجتماعات خـالص و ناهمسـال درختـان حـرا (marina Avicennia (پوشـيده شده است. 21.pdf
24 متامورفوز لارو کشتی چسب Amphibalanus amphitrite
تحت رژیم های غذایی تک جلبکی و ترکیبی
کشتی چسبها از موجودات غالب گروه ماکروفولینگها )macrofoulings )هستند که در نواحی بین جزرومدی سراسر جهان یافت میشوند. در این مطالعه، اثرات تغذیهی جلبکی با استفاده از گونههای و Tetraselmis suecica ،Isochrysis galbana ،Ch. muelleri ،Chaetoceros calcitrans vulgaris Chlorella به صورت تک جلبکی و ترکیبی بر روی میزان متاموفوز الرو کشتی چسب amphitrite Amphibalanus مورد بررسی قرار گرفت. الروهای گرفته شده از کشتی چسبهای بالغ در 5 ظروف 6 خانهای کشت داده شد و روزانه توسط جلبک با غلظت 01 ×2( سلول/ میلی لیتر( مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت معنیداری بین میزان متاموفوز در الروهای پرورش یافته با جلبکهای مختلف وجود دارد )15/1>p .)الروهای تغذیه شده با رژیم غذایی تک جلبکی )به جز suecica. T )و غذای ترکیبی در 5 روز به مرحلهی سیپریس رسیدند، درحالیکه الروهای تغذیه شده با suecica. T در 6 روز به این مرحله رسیدند. بیشترین درصد متاموفوز در الروهای تغذیه شده با غذای ترکیبی calcitrans. Cha و suecica. T مشاهده شد. این نتایج نشان میدهد که تغذیه ترکیبی و مخصوصاً در حضور دیاتومه ها باعث کوتاهتر شدن دوره ناپلیوسی و افزایش درصد متامورفوز ناپلیوسها و تبدیل آنها به الرو سیپرید میشود. 22.pdf
25 بررسی وضعیت فیزیکوشیمیایی آب در زون ساحلی جزیره لاوان در خلیج فارس ین مطالعه در آبهاي ساحلی جزیره لاوان در خلیج فارس در بهار سال 1387 انجام گردیده است. جزیره لاوان یکی از مناطق چهارگانه عملیات نفتی در خلیج فارس به شـمار می رود و بدلیل داشـتن تنوع زیسـتی منحصـربفرد ارزش اکولوژیکی بسـیار بالایی دارد.بازدید میدانی جزیره و زون سـاحلی آن، انتخاب 9 ترانسـکت و 18 ایسـتگاه و نمونه برداري ازآبهاي زون ساحلی جزیره لاوان و انجام آزمایشات مربوطه از جمله اقدامات انجام شده است. در هر ایستگاه میران اکســیژن محلول(DO ،(اســیـدیتـه( PH ،(درجه حرارت (Temprature،(کدورت(Turbidity (و هدایت الکتریکی(Condactivity (و شوري توسط دستگاه دیجیتال و پورتابل سنجش کیفیت چند منظوره آب(-HoribaU 10 (سـنجیده شـد. 23.pdf
26 بررسی میزان فلزات سنگین )سرب، کادمیوم، روی و مس ( در دو عمق خاک مناطق صنعتی غرب بندرعباس
آلودگی خاک به فلزات سنگین به دلیل سمیت و پایداری آن ها در محیط زیست حائز اهمیت می باشد. این عناصر به دلیل تحرک کم به مرور در خاک انباشته می شوند و انباشت این عناصر درخاک باعث ورود آنها به چرخه غذایی و تهدید سالمت انسان می شود. نمونه برداری خاک از کارخانه آلومینیوم المهدی، فوالد هرمزگان، شرکت ذوب روی، پاالیشگاه هشتم بندرعباس و نیروگاه برق صورت گرفت. هر یک از واحدهای مذکور به عنوان صنعتی آلوده محسوب می گردد و همجواری این واحدها با یکدیگر باعث تشدید آلودگی منطقه می شود. در این پژوهش به منظور بررسی میزان فلزات سنگین و روند آلودگی، از دوعمق Cm 02-2 و Cm 02-02 خاک مناطق صنعتی غرب بندرعباس نمونه برداری انجام شد و غلظت عناصر بعد از هضم اسیدی توسط دستگاه جذب اتمی قرائت شد و میانگین سرب، کادمیوم، روی و مس در ایستگاههای مورد بررسی به ترتیب 957/72 ،6886/0 ،68/769 ،285/88 میلی گرم در کیلوگرم خاک بوده است. 24.pdf
27 سنجش غلظت فلزات سنگین )کادمیوم، نیکل ، سرب، روی، مس و آهن( در فاضلاب منتهی به سواحل شهر بندرعباس
25.pdf
28 بررسي جنگل های مانگرو منطقه حفاظت شده گابريك، جاسك شرقي و غربي )استان هرمزگان (براساس ساختار رويشگاه
جهت تعيين ساختار رويشگاه منطقه حفاظت شده گابريك، جاسك شرقي و غربي در شهرسـتان جاسـك در شـرق استان هرمزگان و شمال درياي مكران (عمان)، نمونهبرداري با روش ترانسكت خطي با اسـتفاده از قطعـات مربعـي شكل يك آري با توزيع تصادفي - سيستماتيك جهت پارامترهاي رويشي درختان و از ميكروپلاتهاي يك مترمربعي براي تعيين آمارههاي نهال، ريشههاي هوايي و برگهاي ريزش يافته استفاده شد. در مجموع 6 ترانسـكت بـه طـول 5946 متر مورد مطالعه قرار گرفت. متوسط تراكم درختان 03/1353 اصله در هكتار و متوسط ارتفاع درخت 77/283 سانتيمتر اندازهگيري شد. اين نتايج نشان داد درختان حرا در اين منطقه بلندتر از ساير رويشگاههـاي حـرا در اسـتان هرمزگان هستند. بهطور كلي بررسيهاي آماري نشان داد منطقه مورد مطالعه از نظر پارامترهايي مانند ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، قطر تاج، سطح تاج، قطر تنه، تعداد درختان، درصد پوشش و سطح برگ همگـن نبـوده ولـي در تعـداد ريشههاي هوايي، ارتفاع ريشههاي هوايي، تعدا برگ، تعـداد نهـال و ارتفـاع نهـال اخـتلاف معنـيداري در مقايسـه ميانگينها مشاهده نشد و از اين جهت منطقه همگن تشخيص داده شد. 26.pdf
29 بررسی اثر فاصله از صنایع، بر روي آلودگی فلزات سنگین در خاك غرب بندرعباس آلودگی صنعتی از علل عمده تخریب محیط زیست بوده و همچنان ادامه دارد. در حال حاضر مطالعات متعدد نشان می دهند که مناطق مجاور با فعالیت هاي صنعتی با آلودگی قابل توجه هوا، خاك و آب مواجه شده اند. غرب شهرستان بندرعباس از نظر توزیع جغرافیایی صنایع در مقایسه با دیگر نقاط استان هرمزگان از تمرکز صنعتی بالایی برخوردار است. پالایشگاه هشتم، نیروگاه، شرکت ذوب روي، آلومینیوم المهدي و فولاد هرمزگان از مهمترین این صنایع هستند. از این رو لزوم بررسی آلودگی هاي ناشی از این صنایع و تاثیرات مخرب آنها بر محیط زیست منطقه ضروري است. لذا پس از انجام بازدیدها جهت شناسایی منابع انتشار و انتخاب محل ایستگاههاي نمونه برداري عملیات نمونه برداري از خاك انجام پذیرفت. غلظت عناصر بعد از هضم اسیدي توسط دستگاه جذب اتمی قرائت شد و میانگین نتایج به ترتیب کمترین و بیشترین، غلظت سرب به ترتیب 041/41 و6/834 ، کادمیوم 025/2 و 2 /171 ، روي 56/69 و 3930 میلی گرم بر کیلوگرم اندازگیري شد. با بررسی آماري توسط نرم افزار SPSS ،بین ایستگاههاي نمونه برداري شده غرب بندرعباس براي تمامی فلزات تفاوت معنی داري وجود دارد. 27.pdf
30 تغییرات اقلیمی، بزرگترین دشمن ایران در قرن بیست و یکم از اواسط قرن نوزدهم میالدی و شروع انقالب صنعتی، بشر ندانسته آغازگر تغییراتی در کره ی زمین شد که یقیناً بزرگترین کاری است که تاکنون انجام داده است. فعالیت های انسانی که غالباً با مصرف سوخت های فسیلی )نفت، گاز و زغال سنگ( همراه هستند، منجر به انتشار گازهای گلخانه ای به جو زمین و در نتیجه ایجاد تغییرات اقلیمی شده اند. اگرچه تغییرات اقلیمی در گذشته به صورت طبیعی رخ داده اند، اما 1/29 درصد اقلیم شناسان دنیا اعتقاد دارند که تغییرات اقلیمی کنونی غالباً ناشی از فعالیت های انسانی میباشند. آنچه اکثر دانشمندان و تا حدودی سیاستمداران دوراندیش را نگران کرده است، سرعت بی سابقهی تغییرات اقلیمی است؛ به طوری که طی 550 میلیون سال گذشته، انتشار گازهای گلخانهای و گرم شدن کره زمین در هیچ دورهای به این سرعت که در قرن 91 در حال پیشرفت میباشد، نبوده است. pdf28
31  استفاده از ماهی فیتوفاگ بعنوان پایشگر جلبکهای سبز-آبی با تاکید بر سد استقلال میناب تامین و توزیع آب در کشورهای در حال توسعه ، مسائل مهمی را بوجود آورده است و دولتها را واداشته است تا مبالغ عظیمی پول در راه تامین آن سرمایه گذاری نمایند. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای نقاط لمیزرع و نیمهخشک هستند، حالت جدیتر به خود گرفته است. در کشورهایی مثل ایران که تقسیم آب بعلت شکل خاص سرزمینهای آن بهصورت غیر یکنواخت توزیع گردیده است، باید سعی شود با اتخاذ بهترین و مدرنترین روشهای علمی و فنی آبهای موجود را طبق قوانین عادالنه ای در دسترس عموم قرار داد ایران کشوری با اقلیم عمدتاً گرم و خشک است. رشد سریع جمعیت مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن گذشته بوده است .جمعیت ایران در طی این هشت دهه، از حدود ۸ میلیون نفر در سال60–۰۰66 به ۸۸ میلیون نفر تا پایان سال ۰۰۳۱ رسیده است. بر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیرساالنه کشور از میزان حدود۰۰666 متر مکعب در سال ۰۰66 به حدود ۰۰66 متر مکعب در سال ۰۰۳۱ تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد. pdf29
32 بررسی وضعیت فیزیکوشیمیایی آب در زون ساحلی جزیره لاوان در خلیج فارس این مطالعه در آبهاي ساحلی جزیره لاوان در خلیج فارس در بهار سال 1387 انجام گردیده است. جزیره لاوان یکی ازمناطق چهارگانه عملیات نفتی در خلیج فارس به شمار می رود و بدلیل داشتن تنوع زیستی منحصربفرد ارزش اکولوژیکی بسیار بالایی دارد.بازدید میدانی جزیره و زون ساحلی آن، انتخاب 9 ترانسکت و 18 ایستگاه و نمونه برداري ازآبهاي زون ساحلی جزیره لاوان و انجام آزمایشات مربوطه از جمله اقدامات انجام شده است. در هر ایستگاه و هدایت (Turbidity) کدورت ،(Temprature) درجه حرارت ،(PH ) اسیدیته ،(DO) میران اکسیژن محلول HoribaU-) و شوري توسط دستگاه دیجیتال و پورتابل سنجش کیفیت چند منظوره آب (Condactivity) الکتریکی 10 ) سنجیده شد. به منظور اندازه گیري میزان نیترات ، نیتریت و فسفات نمونه هاي آب به آزمایشگاه حمل و با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیري گردید pdf32
33 مطهره عابدینی ( ارزیابی توان اکولوژیک جزیره هرمز جهت تعیین کاربری مطلوب سرزمین این مقاله در محدوده جزیره هرمز با مساحت 42 هکتار انجام شده است. این مطالعه با هدف امكان سنجي توسعه اقتصادي و اجتماعي و حفاظت از مناطق حساس زيستي جزيره به انجام رسيده است. در اين مطالعه به اين سوؤال پاسخ داده شده است كه هرمز چه توان توسعه ای برای کاربریهای مختلف دارد و چه اولويت هايي براي مقابله با مشكلات زيست محيطي اين جزيره وجود دارد. براي اين منظور از روش ارزيابي توان اكولوژيك و آمايش سرزمين با الگوي متداول براي بررسي هاي زيست محيطي(مخدوم، 1374) استفاده شده است. مطابق نتايج به دست آمده مشخص شد 5/5 کیلومتر مربع از مساحت جزیره(معادل 09/13%) توان توسعه شهری، 8/7 کیلومتر مربع (57/18%)از مساحت جزیره توان توسعه معدنی، 3/11 کیلومتر مربع توان حفاظت(برابر با 9/26%) و بقیه 42/41% از سطح جزیره توان تفرج گسترده دارد. pdf30
34 نگاهی به بحران آب در جهان، خاورمیانه و ایران آب، یکیاز اساسیترین عناصر زیست است. برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل اساسی و به منزلۀ عامل تمدن شناخته شده است. بیشاز 80 درصد کره زمین را آب فرا گرفته است.اما تنها حدود 3 درصد از آب های موجود کره زمین قابل شرب است.به همین دلیل امروزه کمبود آب شرب و چگونگی تامین آن یکی از مسائل مهم و اساسی کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای کمربند خشک زمین مثل ایران است. امروزه دسترسی به منابع آب شیرین از مسائل بسیار مهم در بیشتر کشورها از جمله منطقه خاورمیانه وکشور ایران می باشد. بحران آب در گذشته به علت جمعیت کم به اندازه زمان حال محسوس نبوده، ولی امروزه با افزایش روز افزون جمعیت کره زمین و گرمایش جهانی و بهره برداری بیش از حد از منابع محیط زیست و نیاز بشر به غذای بیشتر و همچنین کاهش بارندگی نسبت به سال های گذشته در بسیاری از نقاط جهان، این بحران بیش از گذشته مشهود است. ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد می شود و به همین دلیل نیز این ماده حیاتی در
ایران، یکی از مهم ترین ارکان توسعه کشور است که توسعه سایر بخش ها در گروی بهره برداری پایدار از آن است. در این مقاله سعی شده است بر اساس مطالعات کتابخانه ای به بررسی بحران آب در جهان، خاورمیانه و ایران و سپس راهکارهای حل این مسئله پرداخته شود.
pdf33
35 مطهره عابدینی ( بررسی وضعیت آلودگی میکروبی آبهای اطراف جزیره هرمز تحقیق حاضر با هدف بررسی احتمال آلودگی ميكروبي و مواد مغذي در آبهاي ساحلي جزيره هرمز به انجام رسیده است. بدین منظور با بررسی موقعیت و شرایط طبیعی ، برای تعیین آلودگی، در ابتدا چهار ترانسکت عمود بر ساحل اطراف جزيره در نظر گرفته شد که در هر ترانسکت سه ایستگاه با فاصله يك كيلومتري از يكديگر تعیین گردید. و نمونه برداری در دو فصل تابستان و زمستان از فاکتورهای دما، شوری، اسیدیته، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، مواد آلي، فسفات، نيترات وMPN انجام گرديد. نتايج حاصله از مقايسه فاكتورهاي اندازه گيري شده در ايستگاه هاي نمونه برداري نشان مي دهد كه منشا آلاينده هاي فوق با توجه به روند افزايش آنها خارج از جزيره مي باشد. در عمل جزيره در معرض آلاينده هاي محيطي بيروني قرار دارد. آلودگی میکروبی نیز در شمال شرق جزیره بیشتر است که با استقرار سكونتگاه هاي انساني هماهنگي دارد. همچنين  بين ايستگاههاي شمال و جنوب جزيره هرمز تفاوت معني داري مشاهده نمي گردد. همچنین بررسي همبستگي متغير هاي اندازه گیری شده از روش ضريب همبستگي پيرسون با اطمينان 95 و 99 درصد نشان داد که بین کل مواد آلی و فسفات با اطمینان 95 در صد همبستگی وجود دارد و بين ساير عناصر و پارامتر ها هيچ گونه همبستگي وجود ندارد. در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت آلودگی ارائه گردیده است. pdf31

 
سال 1401سال تولید، دانش بینان، اشتغال آفرین