1400/2/29 چهارشنبه
1- شورایعالی حفاظت محیط زیست در جلسه روز دوشنبه 99/11/6 به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماند-مصوب سال 1383-ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی، معدنی را تصویب نمود.

2- ضوابط زیست محیطی محل های دفن و دفع پسماندهای ویژه

3- دستورالعمل واردات، صادرات و ترانزیت )عبور(پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون بازل- اسفند1399

 
4-شورایعالی حفاظت محیط زیست در جلسه روز دوشنبه 99/11/6 به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماند-مصوب سال 1383-ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای بخش نیرو را تصویب نمود.

5-شورایعالی حفاظت محیط زیست در جلسه روز دوشنبه 99/11/6 به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماند-مصوب سال 1383-ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را تصویب نمود.

6-شورایعالی حفاظت محیط زیست در جلسه روز دوشنبه 99/11/6 به استناد ماده 3 آیین نامه قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1384 هیات وزیران ضوابط چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها را تصویب نمود.

7-آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها - مصوب 1383
8- ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي کشاورزي
9- ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي  پزشكي و پسماندهاي وابسته
10- آخرین شیوه نامه واردات، صادرات و ترانزیت پسماندها براساس مفاد کنوانسیون بازل -شهریور 1396
11- ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي يا آلوده به بيفنيلهاي پلي کلره
12- شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 7 / 6 / 1389 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد شماره 7730 - 1 مورخ 8 / 2 / 1389  سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده ) 11 ( قانون مديريت پسماندها مصوب - 1383 "ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي برقي و - 
الكترونيكي" را تصويب نمود.
13- دستورالعمل اجرایی و راهنمای استفاده از سامانه جامع مدیریت پسماندها


 
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید