1398/6/31 یکشنبه

پناهگاه حیات وحش هندورابي

موقعيت : درحد فاصل جزاير لاوان وكيش 

مساحت: 4280 هكتار

پوشش گياهي :كنار، كهور ،خرما،لور، مریمیه، آناگالیس، پنيرك و ترشك.

           پراکنش جانوري :  شامل پستانداران خشكي زي از قبيل :خارپشت ،راسو ، موش سياه ،جربيل هندي ،جربيل بلوچي ،خفاش ميوه خوار ، پرندگان از قبيل: قمري ،كبوتر چاهي ، بلبل خرما ،هوبره ،

 خصوصیات ویژه :

  • طبیعت بکر و کمتر دست خورده.
  • سواحل مناسب تخم گذاری لاک پشت های دریایی .
  • زیستگاه پرندگان مختلف.
  • وجود جزایر مرجانی در اطراف جزیره که به لطف آن زیستگاه مناسبی برای ماهیان لاک پشت های دریایی فراهم گردیده است.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید