1398/6/31 یکشنبه

اثر طبيعي ملي خرسين

موقعيت : جوار روستای سیاهو از توابع بخش فين بندرعباس

مساحت:2404 هکتار

پوشش گياهي : قله گنبد بدون هیچ تغييری باقی مانده و از بافت طبيعي اطراف پوشيده از بادام كوهي ، بنه ، كسور و انجير كوهي است ولي قسمتهاي جانبي گنبد تحت تاثير فشارهاي دروني زمين بصورت نمك ظاهر شده و پوشش گياهي قابل توجهی ندارد.

خصوصیات ویژه :

 در مقايسه با ساير گنبدهاي نمكي داراي آبشار نمكي و قنديلهاي متنوع با ستونهاي عظيم نمكي است كه چشم اندازهاي منحصر به فردي را ايجاد كرده است.

سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید