1398/6/31 یکشنبه

منطقه حفاظت شده كشار

موقعيت : در شمال شرقي شهرستان بندر خمير

مساحت:29200 هكتار

پوشش گياهي :آکاسیا،پرخ، گیشدر، استبرق، قیچ،  تج ،  مهرخوش ، کنار،کهور گز  ،کیکم، بنه، بادام کوهی و قيچ.

پراکنش جانوري : جبیر، قوچ ومیش، کل وبز، پلنگ، گربه وحشی، کفتار، شغال، روباه معمولی، تشی،خرگوش وگراز، پرندگانی نظیر تیهو، کبک، عقاب، دوبرادر، کرکس مصری، دال، دلیجه، سارگپه ها، سسک ها و خزندگاني از قبيل  افعی ها ،مارجعفری و آگاما.

خصوصیات ویژه :

  • برخورداری از تنوع زیست گاهی، زیستی و حضور شمار زیادی از گونه های بومی و اندمیک داراي ارزش حفاظتی.
  • پشتوانه جهت  حفاظت از منطقه حفاظت شده گنو.
  •  از مهمترین زیستگاه های کل و بز و قوچ ومیش در استان .

سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید