1398/6/31 یکشنبه

منطقه حفاظت شده هماگ

موقعيت : در حد فاصل  دو حوزه شهرستان بندرعباس و شهرستان حاجی آباد قرار دارد. بخش شمالی منطقه در حوزه حاجی آباد و بخش جنوبی در حوزه بندرعباس واقع شده است.

مساحت: 90398 هكتار

پوشش گياهي :  ارس،  بنه ،خنجوک، زیتون، کیکم ،  ارژن،  بادام،  کهور، کنار

پراکنش جانوري : کل وبز، قوچ ومیش، پلنگ،گربه وحشی، کفتارو شغال و پرندگان از قبیل تیهو، زنبورخورها، کبک، هما،دال،  دلیجه، و خزندگانی از قبیل مارجعفری،

خصوصیات ویژه :

  • تنوع زیستگاهی و بیولوژیکی
  • وجود دامنه ارتفاعی زیاد باعث ایجاد کلکسیونی از فون و فلور متنوع در منطقه شده است.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید