1398/6/25 دوشنبه

منطقه حفاظت شده گنو

موقعيت: شمال بندرعباس

مساحت : 43297 هكتار

پوشش گیاهی : آکاسیا، پرخ همراه با گیشدر، استبرق، کنار ، کهور، ارس، بادام وندلبو، بنه، قيچ و

پراکنش جانوري : پستانداران منطقه شامل جبیر ، قوچ و میش ، کل بز ، گرگ و کفتار . پرندگان شامل : کرکس ، دال ،پیغوی کوچک، تیهو ،کبک، جیرفتی و گونه منحصر به فـــــرد منطقه ماهي آفانيوس گينوئيس که در آبگرم گنو زندگی می کند.

خصوصیات ویژه:

  • تغییر پوشش گیاهی با تغییرارتفاعی.
  • اختلاف دمای بالغ بر 17 درجه سانتی گراد نسبت به مناطق همجوار.
  • وجود گونه های گیاهی وجانور ی انحصاری ونادر مانند مهرخوش،  بادام وندلبو، شاخ غزالی، پامچال صخره ایی و ماهی آفانیوس گینویس.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید