اخبار
[p

zx
برگزاری مانور اطفاء حریق در منطقه حفاظت شده و ذخیرگاه گنو دراستان هرمزگان این مانور درجهت آمادگی محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو درمواجهه با خطر احتمالی حریق برگزارگردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان
برگزاری مانور اطفاء حریق در منطقه حفاظت شده و ذخیرگاه گنو دراستان هرمزگان
این مانور درجهت آمادگی محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو  درمواجهه با خطر احتمالی حریق برگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان
دراین مانور  همچنین چگونگی و سرعت گذر محیط بانان  از مناطق صعب العبور در مواجهه با خطرات  احتمالی  مورد ارزیابی قرار گرفت . لازم به ذکراست منطقه حفاظت شده گنو با وسعتی برابر با 44437 هکتارمی باشد .
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در این مانور بابیان اینکه : استان هرمزگان با توجه به مساحت آبی و داشتن دو ذخیرگاه زیست کره حرا و گنو نیازمند داشتن تجهیزات کامل اطفاء حریق در مناطق تحت مدیریت استان و همچنین مجهز شدن مدیریت بحران استان به یک دستگاه بالگرد با تجهیزات آتش نشانی مطرح و در حال پیگیری می باشد.
 
موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده گنو :
منطقه حفاظت شده گنو ازنظرمکانی درشمال غربی شهربندرعباس قرارگرفته وجاده اصلی بندرعباس به سیرجان ازشرق وجاده اصلی بندرعباس به بندرلنگه ازجنوب آن می گذرد ازنظرموقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده گنو درفاصله َ29- 27 ، َ18-27 عرض شمالی و َ18- 56، َ56- 55 طول شرقی قرارگرفته است .
 دامنه تغییرات ارتفاع :
منطقه حفاظت شده گنو متشکل ازپیکره ای کوهستانی است که درگستره ای ازدشتها وتپه ماهورهای بازقرارگرفته است . نوسانات ارتفاعی آن به دلیل وجود کوههای فرعی بسیارزیاد است. به علاوه ازدشت تا قله کوه گنو دامنه تغییرات ارتفاعی ازسطح دریا بین 50 الی 2347 مترمتفاوت می باشد.
وضعیت طبیعی :
منطقه حفاظت شده گنو ازیک رشته کوه اصلی به نام کوه گنو که بردشت خلیج فارس تسلطی چشمگیر دارد تشکیل یافته است . پیرامون این کوه رادرضلع شرقی وجنوبی آن اغلب اراضی کم شیب ودشتی ودربخشهای شمالی وغربی تپه ماهورهای کم ارتفاع فرا گرفته اند . رشته کوه گنو وکوه های فرعی آن اغلب درجهت شرقی غربی کشیده شده اند . کوه ها دارای دامنه های بلند وبسیار پرشیب هستند. بلندی این کوه ها ازحاشیه به سمت مرکز ازارتفاع 500 متر بالاتر از سطح دریا شروع شده وبه تدریج روبه افزایش می گذارند. کوه ها کمتردارای دامنه های ملایم بوده واغلب دارای بریدگی پرشیب ،دیواره های عمودی ، پرتگاه ها ودره های عمیق هستند . این نوع پستی وبلندی امکان به وجود آمدن میکرو کلیمای محلی رادرسطح منطقه گسترش داده ودرشکل گیری برخی از رویشهای ویژه ،تشدید سرسبزی وتنوع رویش های گیاهی موثر واقع می شوند.
پوشش گیاهی :
فلور کوه گنو متجاوز از 360 گونه ازگیاهان آوندی است که معدودی از آنها را سرخس ها وبازدانگان وقسمت عمده آن راگیاهان گلدار تشکیل می دهند. همان گونه که معمول مناطق خشک وبیابانی است . دوگروه بوته ها ی چوبی ودرختچه ها وگیاهان کوتاه عمر یکساله ازبیشترین تنوع برخوردارند. گیاهان یکساله کوتاه عمر، قادرند به سرعت رشد نموده و درطی دوره کوتاه مرطوب وبارانی ، چرخه حیاتی خودراکامل نماید ومعمولاً دوره طولانی خشکی رابه صورت دانه سپری می کنند. درختچه ها وبوته های چوبی نیز قادرند با ایجاد شبکه ریشه ای وسیع وعمیق ازرطوبت اعماق خاک استفاده نموده ودوره خشکی را تحمل نمایند.
ازنظر جغرافیائی گیاهی ، فلور کوه گنو متعلق به دوپهنه رویشی صی  راسندی  وایرانو تورانی است هرچند گاهی اوقات یک یاچند عنصر از سایرپهنه ها ی گیاهی دربین گیاهان گنو یافت می شود. به علت موقعیت بینابینی کوه گنو دربین دوپهنه اصلی یادشده وبدلیل تغییرات ارتفاعی سریع از سطح دریا که تابیش از 2300 مترمی رسد وایجاد میکروکلیماهای متفاوت درجهات جغرافیایی ، دره ها وشیب ها ، این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی ، باویژگیها وتنوع چشمگیری مواجه شده است .
 - عناصر صحا راسندی
- عناصر ایرانوتورانی
- عناصر مدیترانه ای
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر