موقعیت استان
استان هرمزگان با مساحتی حدود 476/71193 کیلومتر مربع در جنوب کشور و بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 24 دقیقه تا 28درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 52درجه و 44 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه   طول شرقی از نصف النهارگرینویچ واقع شده است. درصد مساحت استان نسبت به کل مساحت کشور(1628554 کیلومتر مربع) برابر با 37/4 درصد می باشد.این استان از جهت شمال و شمال شرقی با استان کرمان ، از جنوب شرقی با استان سیستان و بلوچستان و از غرب با استان های فارس و بوشهر همسایه می باشد و جنوب آنرا آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان در نواری به طول تقریبی1100کیلومتر در برگرفته است و در محدوده آبی آن 26 جزیره کوچک و بزرگ با طول نوار ساحلی 500 متر قرار دارد.
هرمزگان در پایان سال 1387 دارای 13 شهرستان به نامهای بندرعباس ، میناب ، بندرلنگه ، بستک ، رودان ، جاسک ، قشم ،حاجی آباد ، ابوموسی، پارسیان و بندر خمیر،بشاگرد و سیریک،28 شهر و 83 دهستان،36 بخش و2281 آبادی (1852 آبادی دارای سکنه) بوده است.
طبق سالنامه آماری سال 1385جمعیت کل استان هرمزگان در این سال 1403674 نفرو در سال 1375 برابر با 1062155 نفر و درصد جمعیت استان نسبت به کل جمعیت کشور در سال 1385(70472846 نفر) برابر با 99/1 درصد بوده است. همچنین تعداد خانوارها در سال 1385 در نقاط شهری 150178 خانوار و جمعیت آن 661325 نفرو در سال 1375 برابر با 83951 خانوارو جمعیت 443970 نفر بوده است. در نقاط روستائی تعداد خانوارها در سال 1385 برابر 154329 خانوار و جمعیت 742349 نفر و در سال 1375 برابر با 110334 خانوار و 613326 نفر بوده است. درصد جمعیت شهری نسبت به کل جمعیت استان در سال 1385 برابر با 11/47 و درصد جمعیت روستایی نسبت به کل جمعیت استان در همین سال برابر با 89/52 درصد بوده است. تراکم نسبی جمعیت در استان 20 نفر در کیلومترمربع بوده است.
جمعیت استان به تفکیک شهرستانها به شرح جدول زیر می باشد:
شهرستان
جمعیت(نفر)
کل استان
1403674
بندرعباس
515577
بندرلنگه
116086
رودان
107280
قشم
105335
میناب
218856
جاسک
46069
حاجی آباد
64897
بستک
67805
خمیر
48241
پارسیان
38096
سیریک
38975
بشاگرد
32624
ابوموسی
3833
 
سال 98، سال رونق تولید