خدماتی که از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام می گردد
  •     صدور پروانه شکار پرندگان
  •     صدور پروانه شکار چهارپا
  •     صدور دفترچه شناسایی شکارچیان (گلوله زنی)
  •    صدور دفترچه شناسایی شکارچیان(ساچمه زنی)