.
کیفیت هوا

کیفیت هوا ، زندگی و تنفس انسان را تحت تاثیر قرار می دهد . همانگونه که وضعیت هوا آب و هوا روز به روز و حتی ساعت به ساعت تغییر می کند کیفیت هوا نیز می تواند متغیر باشد . مدیریت پایش و نظارت بر کیفیت هوا ، داده های مربوط به کیفیت هوا را به شاخص کیفیت هوا تبدیل می کند و اطلاعات مورد را در اختیار عموم قرار می دهد . بنابر این شاخص کیفیت هوا یک ابراز کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا در برابر آلودگی هوا است . به طور کلی AQIشاخصی جهت گزارش روزانه کیفیت هواست . این شاخص مردم را از کیفیت هوا ( پاک یا آلوده بودن ) آنها اگاه می سازد واثرات سلامتی مرتبط با آن را ارائه می کند . به عبارت دیگر AQIبه اثرات سلامتی ناشی از مواجهه با هوای آلوده ( ناسالم ) می پردازد . شاخص کیفیت هوا (AQI) برای پنج آلاینده اصلی هوا یعنی ذرات معلق ، دی اکسید نیتروژن ، ازن  سطح زمین ، مونوکسید و دی اکسید گوگرد محاسبه می شود.

حمایت از کالای ایرانی