اهداف سازمان حفاظت محیط زیست :

1-    تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور حفاظت محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست همسو با توسعه پایدار .

2-    پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست .

3-    ارزیابی ظرفیت قابل تحمل در جهت بهره وری معقول از منابع محیط زیست و متناسب با توسعه پایدار .

4-    اجرا و بکارگیری ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست .

5-    برخورد فعال با زمینه های بحرانی محیط زیست .

6-   سازمان محیط زیست مسئول حفظ و حراست از سرمایه های ملی ، منابع طبیعی ، حیات وحش ، زیستگاههای طبیعی و مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود می باشد .

 

سازمان حفاظت محیط زیست براساس قانون وظایف و رسالتهای ذیل را بر عهده دارد :

-      حفظ و نگهداری شکارگاهها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی صید و شکار بی رویه و عوامل و حرارت نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و ظغیان رودخانه ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن .

-        فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی ، بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی .

-        ایجاد پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده موزه های حیوان شناسی .

-      تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تاسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمایی های فنی .

-      تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه .

-        همکاری با سازمانهای مرتبط با جنگل و مراتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور .

-        همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در حدود تعهدات متقابل .

-      انجام دادن تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل :

1-     روش های حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت ( حفاظت مناسب محیط زیست ) .

2-   تغییراتی را که تاسیسات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک ، آب و هوا ایجاد می نماید و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند . مانند : تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها ، تخریب جنگلها و مراتع دگرگونی اکولوژی دریاها ، بهم خوردن زهکشی طبیعی آنها و دگرگونی و انهدام تالابها .

3-    استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست .

4-    شیوه جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست .

5-    حفظ محیط زیست از نظر ظاهر طبیعت و روش های زیبا سازی آن .

-      پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب و هوا ، خاک و پخش فضولات اعم از زباله ها و مواد زائد کارخانجات و بطور کلی عواملی که موثر بر روی محیط می باشند .

-        هرگونه اقدام مقتضی به بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص .

-        تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست .

-        ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی .

-        برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی ، مکانی ، نوعی ، طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات .

-        مطالعه عوامل مخرب و آلاینده های محیط زیست .

-        شناسایی و تعیین زیست گامهای بحرانی با ارزش زیست بومی بالا .

-        گسترش همکار های منطقه ای و بین المللی در زمینه محیط زیست .

-      بکارگیری فن آوری های سازگار با محیط زیست و ارائه دستورالعمل های زیست محیطی برای مکان یابی محل استقرار واحدهای بزرگ صنعتی ، کشاورزی و سکونت گاههای انسانی و 000 .

-      تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی برای مدیریت و بهره برداری از منابع آب ، خاک ، هوا ، مدیریت پسماندها و زباله های شهری ، روستایی ، صنعتی و کشاورزی و کنترل دخالت در اکوسیستم بر حسب ظرفیت های طبیعی آنها .

-        گسترش آگاهی های زیست محیطی .

-        جمع آوری ، طبقه بندی علمی ، نگهداری و نمایش گونه های گیاهی و جانوری از طریق ایجاد موزه ها و نمایشگاهای مختلف .

-        اعمال نظارت و دخالت های قانونی برای پیشگیری و منع ورود آلاینده ها به منابع زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط .
سال 98، سال رونق تولید