.
فرآیند انجام کارها در اداره حقوقی

-        پیگیری پرونده های دخل و تصرف ، بوته کنی ، آتش سوزی و 000 در مناطق حفاظت شده .

-      پیگیری پرونده های ارجاعی از واحد محیط انسانی درخصوص واحدهای صنعتی و خدماتی آلاینده که پس از ابلاغ قانونی به واحدهای مذکور مسئولین مربوطه می بایست به اجرای موارد اعلام شده اقدام و در غیر این صورت ملزم به جبران خسارت وارده برابر قوانین بوده و یا با ارسال پرونده به مراجع قضایی نسبت به تعطیلی واحدهای آلاینده فوق اقدام گردد .

-      پیگیری پرونده های ارجاعی از واحد نظارت و بازرسی درخصوص متخلفین شکار و صید و 000 که متخلفین اینگونه جرائم به مراجع قضایی معرفی و نسبت به اخذ ضرر و زیان وارده برابر قوانین و مقررات سازمان اقدام می گردد .

حمایت از کالای ایرانی