.
فرآیند انجام کارها در اداره یگان

الف- اداره یگان

-        انجام امور بازرسی مربوط به عملکرد اجرایی واحدهای تحت مدیریت اداره کل بر حسب مورد .

-        نظارت بر وظایف اجرایی پرسنل گارد محیط زیست .

-        نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات پرسنل گارد ( اسلحه ، مهمات ، بی سیم ، البسه و 000 ) .

-        رسیدگی به شکایات واصله درخصوص عملکرد اداره کل بر حسب مورد و به تشخیص مدیریت اداره کل .

-        جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز ، تخریب مناطق تحت مدیریت و مناطق آزاد و تهیه گزارش از رویدادها و اتفاقات مرتبط .

 

  

ب- صدور پروانه :

    صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان و همچنین صدور پروانه شکار پرنده ، چهارپا و پروانه انتفاعی نیز از وظایف بخش نظارت و بازرسی اداره کل می باشد .

    صدور هر یک از پروانه های ذکر شده با توجه به دستورالعمل ها و شرایط اعمال شده در هر سال صورت می گیرد که مراحل و مدارک لازم جهت هر یک از مجوزهای مذکور به شرح زیر است :

 

1- ب- مدارک لازم برای صدور دفترچه شناسایی شکارچیان :

 

1-1- ب- ارائه مجوز حمل سلاح و فتوکپی آن ( پشت و رو ) .

2-1- ب- ارائه اصل شناسنامه و فتوکپی آن .

3-1- ب- سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ ( عکس باید جدید بوده و با مشخصات ظاهری فرد مطابقت داشته باشد )

4-1- ب- ارائه فتوکپی گواهینامه آموزش تیراندازی .

5-1- ب- تکمیل فرم تقاضای صدور دفترچه شناسایی شکارچیان .

6-1- ب- ارائه فتوکپی دفترچه سهمیه مهمات ( پشت و رو ) .

7-1- ب- واریز مبلغ تعیین شده از طرف سازمان به حساب جاری سیبا بانک ملی مرکزی بندرعباس به شماره 2170605410007 که برای دارندگان اسلحه ساچمه زنی و اسلحه گلوله زنی متفاوت می باشد . ( مبلغ در هر سال با توجه به بخشنامه سازمان تعیین و ابلاغ می گردد ) تعویض دفترچه شناسایی شکارچیان منوط به داشتن مجوز معتبر حمل سلاح و همراه داشتن دفترچه قبلی بوده و در صورت کمبود مدارک مورد نیاز باید نسبت به تکمیل مدارک اقدام شود .

 

2- ب- مدارک لازم برای صدور پروانه شکار پرنده استانی :

 

1-2- ب- ارائه دفترچه ویژه شکارچیان با جواز معتبر حمل سلاح ساچمه زنی .

2-2- ب- ارائه یک قطعه عکس 4×3 تمام رخ .

3-2- ب- واریز مبلغ تعیین شده از طرف سازمان به حساب جاری سیبا بانک ملی مرکزی بندرعباس به شماره 2170605409006 ( مبلغ پروانه در هر سال با توجه به بخشنامه سازمان تعیین و ابلاغ می شود . دارندگان پروانه شکار پرنده فقط مجازند در فصل شکار سه روز در هفته ( چهارشنبه لغایت جمعه ) اقدام به شکار پرنده نمایند .

 

  

3- ب- مدارک لازم برای صدور پروانه شکار چهارپا :

 

1-3- ب- ارائه اصل دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان معتبر .

2-3- ب- ارائه جواز حمل سلاح گلوله زنی صادره از ساحفاجا ، ساحفاسا ، حفاناجا که تاریخ آن معتبر باشد .

3-3- ب- ارائه یک قطعه عکس 4×3 تمام رخ .

4-3- ب- واریز مبلغ تعیین شده از طرف سازمان به حساب جاری سیبا بانک ملی مرکزی بندرعباس به شماره 2170605409006 بابت صدور پروانه شکار ( مبلغ در هر سال با توجه به بخشنامه سازمان تعیین و ابلاغ می گردد )

5-3- ب- تکمیل فرم درخواست کتبی پروانه از سوی متقاضی و امضاء آن پروانه شکار چهارپا در سه روز متوالی اعتبار دارد که تاریخ شروع و پایان اعتبار در متن پروانه با عدد و حروف قید شده است و هیچ پروانه صادر شده ای قابل تمدید نمی باشد و غیر قابل واگذاری به غیر می باشد .

 

4- ب- مدارک لازم برای صدور سایر پروانه ها :

 

1-4- ب- ارائه کارت شناسایی و مجوز حمل سلاح .

2-4- ب- یک قطعه عکس 4×3 تمام رخ .

3-4- ب- واریز مبلغ مندرج در دستورالعمل های موجود و مصوبات به حساب جاری سیبا بانک ملی مرکزی بندرعباس به شماره 2170605409006 بابت صدور پروانه .

 

- صدور پروانه دفع حیوانات زیانکار :

    در صورتی که کشاورزان و دامداران از طرف جانوران وحشی دچار آسیب شده باشند با ارائه گزارش خسارت وارده که به تایید شورای محل و نیروی انتظامی رسیده باشد و پس از انجام بازدید کارشناسی از طرف ادارات محیط زیست استان فرم تاییدیه خسارت تکمیل و پس از تایید نهایی در اداره کل مجوز دفع جانور زیانکار مورد نظر به طور محدود ( محدودیت از نظر تعداد و زمان با توجه به نوع حیوان ) صادر می گردد .

    مجوز صادر شده به نام یک نفر شکارچی مورد تایید خواهد بود و ادارات محیط زیست بر نحوه دفع حیوان زیانکار نظارت خواهند داشت .

 

 

حمایت از کالای ایرانی