.
فرآیند انجام کارها در اداره آموزش و پژوهش

    این بخش شامل زیر مجموعه ذیل است :

  1. آموزش و برنامه ریزی .
  2. پژوهش

2-    مشارکتهای مردمی .

3- واحد IT , GIS

 

نمونه ای از وظایف بخش آموزش :

-        تهیه و تدوین طرح و برنامه ریزی آموزش حفاظت محیط زیست در سطح استان .

-        تهیه و تدوین برنامه های ضروری در جهت ارتقاء سطح آگاهی های زیست محیطی مسئولان استان و جلب حمایت آنها .

-        برقراری ارتباط فرهنگی و تبادل اطلاعات با سازمانها و موسسات علمی و تحقیقاتی در سطح استان .

-        جمع آوری و تلفیق و تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت با توجه به اهداف و خط مشی های سازمان .

-        تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز .

-        طراحی و اجراء و بهره برداری از بانک اطلاعات مورد نیاز .

-        تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان .

-        انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .

 

 

مشارکت مردمی :

    ارتباط با تشکل های غیر دولتی زیست محیطی ( NGO ) ها از فعالیت های بخش مشارکتهای مردمی می باشد که افراد یا گروه های زیست محیطی علاقمند جهت تاسیس و ثبت تشکل زیست محیطی همراه مدارک ذیل به استانداری یا فرمانداری شهرستان مربوطه هدایت و معرفی می گردند .

مدارک مورد نیاز :

1-     تصویر شناسنامه مسئول تشکیل ، جانشین و اعضای هیات موسس .

2-    تصویر اساسنامه مدون تشکل .

3-    یک قطعه عکس از مسئول تشکل و جانشین او و اعضای هیات موسس .

4-    تصویر آخرین مدرک تحصیلی مسئول تشکل ، جانشین او و اعضای هیات موسس .

5-    تصویر صورتجلسه مجمع عمومی هیات موسس .

حمایت از کالای ایرانی