.
راهنمای مراجعین

  مراحل گردش کار در ورود ارباب رجوع به اداره کل :

 

           ثبت نامه در دبیرخانه و گرفتن شماره رهگیری

                ارجاع نامه به مدیرکل (یا جانشین)

 

                      ارجاع نامه به واحد اقدام کننده

 

 

مراحل گردش کار در معاونت فنی  :

  

 

     ورود نامه به معاونت فنی

 

          تکمیل مدارک ، تکمیل پرسشنامه و تعهدنامه ، ارائه فتوکپی شناسنامه ،

   ارائه آگهی رسمی ، پرداخت حق الزحمه کارشناسی


 

  تعیین زمان بازدید

 

 

بازدید از محل اجرای طرح توسط کارشناسان

 

 

ارائه گزارش

 

 

ارائه پاسخ نهایی به واحد استعلام کننده

 

  

 

 

 

مراحل گردش کار صدور پروانه در واحد یگان

 

 

  ورود نامه به اداره یگان

 

درخواست پروانه شکار و صید ، دفترچه شناسایی

شکارچیان ، مجوز دفع جانوران زیانکار

 

 

مدیریت

 

  

فرمانده یگان

 

 

صدور انواع پروانه شکار و صید ، دفترچه شناسایی

شکارچیان و مجوز دفع جانوران زیانکار مورد درخواست

 

 

دبیرخانه

 

 خروج

 

 

 

 

مراحل گردش کار در حوزه معاونت نظارت و پایش

 

ورود نامه به معاونت پایش

 

مرکز سنجش و امور آزمایشگاه

 

اداره محیط زیست انسانی

 

نمونه برداری و انجام آزمایش و ارائه نتایج آزمایش به معاونت محیط زیست انسانی

 

تکمیل مدارک

 

بررسی و کنترل گزارشات واحدها از سوی معاونت و ارجاع جهت اقدام نهایی

 

بازدید و بررسی اولیه و ارائه گزارش به معاونت

 

مرکز سنجش و امور آزمایشگاه

 

اداره محیط زیست انسانی

 

 

رفع نواقص، تکمیل بررسی و اقدام نهایی

 

تائید نهایی از سوی مدیریت اداره کل

خروج نامه از طریق دبیرخانه

 

  

 

مراحل گردش کار در واحد حقوقی

 

 

ورود نامه به واحد حقوقی

 

 

بررسی نامه در واحد حقوقی

 

 

بررسی تائید از سوی مدیریت

 

 

دبیرخانه

 

 

خروج

 

 

حمایت از کالای ایرانی