.
فرآیند انجام کارها در معاونت پایش
  1. اداره محیط زیست انسانی :

    از جمله وظایف اداره محیط زیست انسانی بررسی و اعلام نظر استعلام های دریافت شده در خصوص استقرار ، بهره برداری و توسعه واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی می باشد همچنین این بخش بطور موردی و یا با واحدهای داوطلب استقرار نظام مدیریت زیست محیطی همکاری داشته و با پایش کمی و کیفی خروجی منابع آلاینده ( به منظور تطابق با استانداردهای زیست محیطی ) اینگونه منابع را شناسایی و اقدامات اجرایی لازم را اتخاذ می نماید ، سایر اقدامات واحد محیط زیست انسانی شامل :

 

1-1- صدور اخطاریه : براساس بازدیدهای دوره ای واحدهای آلاینده ( هوا، صوت ، پساب و خاک ) شناسایی و طی مهلت معین ملزم به رفع آلودگی می گردند .

2-1-بررسی شکوائیه : پس از وصول شکوائیه ، بازدید و بررسی لازم انجام و در جهت رفع آلودگی و مشکل زیست محیطی اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد .

3-1-ممیزی و بررسی جهت اخذ کد ملی و یا گواهینامه های زیست محیطی .

4-1-بررسی مواد زائد : نظارت بر دفن و دفع اصولی مواد سمی خطرناک و عمومی .

5-1-آموزش کارآموزان و همکاری با پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی .

6-1-ارائه مقالات و گزارشات تحقیقاتی در زمینه مسایل و مشکلات زیست محیطی .

7-1-اخذ جرائم و عوارض زیست محیطی مطابق مواد 104 و 134 قانون برنامه پنج ساله نظارت بر حسن هزینه درآمدهای ناشـی از یک در هزار فروش تولیدات واحدهای صنعتی و تولیدی .

8-1-برگزاری جلسات و یا مشارکت در جلسات مختلف مرتبط با مسائل زیست محیطی و حل و فصل آنها .

9-1-بررسی ممیزی گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی .

10-1-بررسی ممیزی گزارشات مطالعات زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی .

11-1-پیگیری و پایش سالانه کلیه واحدهای فعال اقتصادی .

12-1-بررسی و پیگیری موضوع دولت سبز در استان .

13-1-بررسی و شناسایی واحدهای سبز برگزیده کشوری .

14-1-اندازه گیری خروجی اگزوز خودروها به منظور شماره گذاری .

 

 

- مراحل و مدارک لازم برای صدور مجوز استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی :

1-     ارائه اعلامیه و یا مجوز تاسیس توسط متقاضی طرح .

2-    معرفی محل استقرار و ارائه کروکی .

3-    واریز مبلغ حق الزحمه کارشناسی به شماره حساب 217065412003 خزانه داری کل نزد بانک ملی مرکزی بندرعباس .

4-    بازدید کارشناسی از محل استقرار توسط کارشناس و تطبیق محل با ضوابط مربوط .

5-    صدور مجوز استقرار براساس نظریه کارشناسی در صورت مطابقت با ضوابط و استانداردهای زیست محیطی .

 

 

- مدارک لازم برای صدور مجوز بهره برداری واحدهای صنعتی ، تولید ، خدماتی :

1-     درخواست مرجع متولی صنعت مورد نظر مبنی بر اعلام نظر درخصوص صدور پروانه بهره برداری واحد .

2-    واریز تعرفه حق الزحمه کارشناسی به شماره حساب 2170605412003 خزانه داری کل نزد بانک ملی مرکزی بندرعباس .

3-    بازدید کارشناسی و ارائه گزارش و بررسی موضوع .

4-    صدور مجوز زیست محیطی در صورت برخورداری از ضوابط استاندارد .

                 5- بررسی و کنترل نهایی اقدامات از سوی معاونت محیط انسانی

 

  

2-واحد مرکز سجنش و امور آزمایشگاهها :

    بخش آزمایشگاه اداره کل شامل آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب ، میکروبیولوژی هوا و آزمایشگاه مخصوص دستگاههای GC و جذب اتمی می باشد .

 

 

1-2- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب :

    در این آزمایشات فیزیکی شیمیایی مربوط به آبهای زیر زمینی ، سطحی و فاضلابهای شهری و صنعتی انجام می گیرد و مجهز به دستگاههایی از قبیل اسپکتروفتومتر ، فریز درایر ، فیلم فتومتر ، BOD متر ، فتومتر   400 D ، COD متر ، کوره الکتریکی و 000 می باشد .

 

2-2-آزمایشگاه هوا :

    این بخش مجهز به دستگاههایی نظیر دستگاه Testo 350 ، دستگاه سنجش غبار محیطی ، دستگاه سنجش غبار دودکش ، دستگاه سنجش گازهای محیطی ، دستگاه سنجش SO2 و اگزوز آنالایزر بوده که پارامترهای آلاینده هوا مانند CO2 ، HC ، NO ، CO و ... را اندازه گیری کرده ، همچنین معاینه فنی خودروها در این قسمت انجام می پذیرد .

 

3-2- آزمایشگاه میکروبیولوژی :

    در بخش میکروبیولوژی انواع آزمایشات میکروبی بر روی نمونه ها انجام می گیرد و بسته به نوع نمونه ، آزمایشات ویژه میکروبی نظیر تشخیص سالمونلا و شیگلا ، تشخیص پرتوزا و تخم انگلها از وظایف این قسمت می باشد .

 

4-2- آزمایشگاه ویژه GC و جذب اتمی :

    این آزمایشگاه مختص به این دو دستگاه بوده و اندازه گیری فلزات سنگین و سنجش هیدروکربنها و سموم از وظایف این بخش می باشد .

 

 

5-2- نحوه نمونه برداری از منابع :

    نمونه برداری از آزمایشگاه دو نوع می باشد :

الف) نمونه برداری مقطعی از منابع : که پس از نمونه برداری و آنالیز نمونه ها نتایج آن به مسئول واحد اعلام و در صورت مغایرت نتایج با استانداردهای زیست محیطی ، اقدامات بعدی توسط اداره کل صورت می گیرد.

ب) نمونه برداری منظم ماهیانه از منابع آب استان : به منظور سنجش کیفی منابع آب استان بطور ماهیانه از این منابع نمونه برداری و آنالیز نمونه ها انجام می پذیرد .

 

 

6-2- مدارک لازم جهت اندازه گیری خروجی اگزوز خودروها به منظور شماره گذاری :

 

الف ) ارائه اصل سند مالکیت وسیله نقلیه یا آگهی مزایده .

ب ) ارائه نامه راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان .

ج ) واریز هزینه کارشناسی بابت خودروهای مزایده ای 20000 تا 25000 ریال جهت شماره گذاری               ماشین ها در وجه محیط زیست و حساب شماره 2170605412003 بانک ملی مرکزی و ارائه فیش آن

 

 

 

حمایت از کالای ایرانی