.
تفاهم نامه
- تفاهم نامه پژوهشکده حرا
- تفاهم نامه شورای عالی استان ها
- تفاهم نامه طرح مدیریت مناطق
- تفاهم نامه امربه معروف
- تفاهم نامه دانشگاه هرمزگان
- تفاهم نامه اداره کار
- تفاهم نامه دانشگاه تربیت مدرس
- تفاهم نامه مرکزتحقیقات
- تفاهم نامه شرکت گاز استان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و دانشگاه  هرمزگان
- تفاهم نامه تهیه و اجرای برنامه های طرح مدیریت مناطق
- تفاهم نامه فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و شرکت گاز استان هرمزگان
- تفاهم نامه همکاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان
 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وگروه زیست شناسی دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وپارک علم و فناوری هرمزگان
 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وانستیتو بین المللی غواصی فن آوری دریایی
 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان واداره کل شیلات
 - تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان ومدیریت دانش آموزی
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وشورای اسلامی استان هرمزگان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وشرکت خدمات آموزشی پژوهشی مشق آفرینش
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان ودانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وجهاد دانشگاهی هرمزگان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وسازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان ملی جوانان استان هرمزگان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وجمعیت حلال احمر هرمزگان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
- میثاق نامه محیط یار-تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان واداره کل آموزش و پرورش
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وشرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان وفرماندهی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان ودانشگاه آزاد اسلامی
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان ونهضت سواد آموزی استان
- تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان واداره کل راه آهن هرمزگان

- تفاهم نامه فی مابین ادارهکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 
حمایت از کالای ایرانی