تشکلهای مردم نهاد محیط زیستی استان هرمزگان

فایل پیوستی (عملکرئ

آدرس الکترونیکی

نمابر

تلفن

محدوده جغرافیایی فعالیت

مرجع ثبت

 

 

سال ثبت

زمینه فعالیت تخصصی

نام مسئول

نام انجمن

فایل پیوستی

;Idehnoo@ymail.com;

33226792

09173690332

9397807223

استانی

استانداری

1385

حفاظت لاك پشتان -آموزش جوامع محلي طبیعت گردی و اکوتوریسم

مریم اقبالی

ايده نو دوستدار هرمزگان

 

 

 

9177610215

استانی

استانداری

1389

علمی، آموزشی و فرهنگ سازی

رضا بهمن زاده

همیاران محیط زیست

 

r-paslar@yahoo.com

 

33676433

9179562945

استانی

استانداری

1389

آموزشی طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان

عدنان انصاری

بنیاد سبز گیان مهر

 

;Salary13187@gmail.com;

7634225655

9171681934

شهرستان حاجی آباد

استانداری

 

1383

آموزشی طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان

ليلا سالاري

اندیشه سبز حاجی آباد

 

;Majid.poolad@gmail.com;

2237378

9171630106-9177680719

استانی

استانداری

 

آموزشي، فرهنگ سازي، پاكسازي

بهزاد استوار

رفتگران طبیعت

 

;taghaar@yahoo.com;

33662661

33231557

استانی

استانداری

1393

آموزشي طبیعت گردی و اکوتوریسم

طاهره دلداری

عصر سبز

فایل پیوستی

;Mehdi.shirkhani@gmail.com;

;tabiat360@gmail.com;

33683981

9176931055

ملی

استانداری

1383

طبیعت گردی آموزش محیط یار

مهدی شیرخانی

مشق آفرینش

فایل پیوستی

;mehrdad@sindbadbnd.com;
mehrdad@pgea.ir;

33244041

9177679418

استانی

استانداری

1389

آموزشي، فرهنگ سازي،پژوهشی

داریوش نصیری صفت

کوشندگان زیست محیطی خلیج فارس

فایل پیوستی

;jamshidibnd@gmail.com;

3340742

9179005019

ملی

استانداری

1381

طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان

نرگس خاتون اکبری

ناشران طبیعت و زندگی

 

 

 

9177613064

استانی

استانداري

1390

علمی، پژوهشی

معصومه جهاني بندري

طبیعت پایدار کوههای سفید

 

 

 

09176531703

استانی

استانداری

1394

آموزشی- فرهنگی

سید زهرا رضازاده

انجمن رسانه زیست محیطی

 

;akamali.y87@gmail.com;

;tara2963@yahoo.com; ;farahnaz.1331@gmail.com;

 

9175071937

استانی

استانداری

 

آموزشي و فرهنگ سازي

عادل کمالی

ساحل دریا تارا

 

 

 

09373183435

استانی

استانداری

1395

فرهنگی - آموزشی

خانم دهقانی

انجمن حمایت از حیوانات جنوب

 

 

 

 

 

09177693797

استانی

استانداری

1394

آموزشی و تحقیقاتی

خانم حیدری

یک زمین یک خانه

 

 

 

 

09175456773

استانی

استانداری

1395

 

علمی، آموزشی، پژوهشی

آقای شیرخانی

پرندگان 360درجه

 

 

 

09177686495

استانی

استانداری

1395

 

آموزشی- تحقیقاتی

خانم سلیمی

انجمن حمایت از حیوانات پناه

 

koonavard12@yahoo.com

3222660 7643221833

917164301909173641301 

9171981511

استانی

فرمانداری

1395 

گردشگری

عادل امینا

محافظان طبیعت چهانگیریه (بستک)

 

;Masoomeh.takhti@yahoo.com;

4610487

9177694064

استانی

فرمانداری

1386

آموزش محیط یار ، فرهنگ سازي

معصومه تختی

طلوع سبز گمبرون

 

 

 

09177627703

 

شهرستان پارسیان

فرمانداری

 

1395

آموزشی و تحقیقاتی

فاروق جاسمی

اندیشه پویا و همگامان راه توسعه

 

 

 

09177625499

شهرستان پارسیان

 

فرمانداری

1395

آموزشی- فرهنگی

آقای سالم توکلی

انجمن کهور سبز پارسیان

 

;saberghasemi@gmail.com;

33670243

9397231177

استانی

ثبت شرکتها

 

1383

تالاب، ارزیابی، حیات وحش، آلودگی ها آموزشی

صابر قاسمی

امواج خروشان خلیج فارس

 

;sanarashedi@gmail.com;

7635223684

9367613471

شهرستان قشم

ثبت شرکتها

1389

آموزشی طبیعت گردی و اکوتوریسم

ثنا راشدی

اندیشه سازان برتر

 

 

;hayatvahshlengeh@chmil.ir;

7622242011

7622242011

شهرستان بندرلنگه

ثبت اسناد

1393

حیات وحش ، آموزش دانش آموزان

فرهاد روشن روان

دوستداران حفاظت از حیات وحش بندرلنگه

 

zist.boom@yahoo.com

3553162

9171612962

استانی

ثبت شرکتها

1384

پژوهشی طبیعت گردی و اکوتوریسم، آموزش دانش آموزان

فیروزه رضایی

زیست بوم هرمزگان

 

;hassanpishvaee@gmail.com;

;t.ghadirian@gmail.com;

6683981

9128264170- 09173670108

ملی

ثبت شرکتها

1390

حفاظت از حيات وحش،آموزش محیط یار

حسن پیشوایی

صندوق حیات وحش هرمزگان

 

;hamidxc@yahoo.com;

2227110

9173675030

استانی

ثبت شرکت ها

 

آموزشي، فرهنگ سازي، پاكسازي

حمید بیخسته

یاران وحدت شهرو

 

hafez.hormoz123@gmail.com- jabir.hirmoz123@gmail.com

 

09179574006-09150217379

استانی

ثبت شرکت ها

1394

اموزشي -گردشگري

محمد و محمود هرمزی

حافظان محیط زیست هرمز

 

;iraniantd@yahoo.com;

33663559

9171613556

استانی

ثبت شرکت ها

 

حفاظت از حيات وحش،اموزشي پژوهشي

محمد عزیزی

حفاظت سبز

 

;moshiri@plan4land.org

7643242040

9173624677-09305459731

ملی

ثبت شرکت ها

1386

علمی، پژوهشی،

حامد مشیری

طرح سرزمین

 

 

 

 

09175804903

9160712219

استانی

ثبت شرکت ها

 

حمایت و حفاظت از حیات وحش منطقه

علی زارع

حمایت از حیات وحش منطقه لاوردین کوه سفید

 

hafez.hormoz123@gmail.com- jabir.hirmoz123@gmail.com

 

09179574006-09150217379

استانی

ثبت شرکت ها

1394

اموزشي -گردشگري

محمد و محمود هرمزی

حافظان محیط زیست هرمز

فایل پیوستی

;info@imtdi.ir;

21-22034278

9123599146

شهرستان قشم

کد رهگیری دریافت نموده اند

در دست اقدام

1384

غواصی و حفاظت از مرجانها

حسين آقاخاني

 

انستيتو بين المللي غواصي فن آوري دريايي

 

 

 

09177687242

 

استانی

 

کد رهگیری دریافت نموده اند در دست اقدام

1395

آموزشی- فرهنگی

عزت پذیرایی

انجمن حافظان محیط زیست دریا و بندر

 

 

 

 

09177624989

 

شهرستان پارسیان

در دست اقدام

1395

آموزشی- فرهنگی

سلطان جاسمی

حافظان ماسه ای خلیج فارس

 

 

 

09177623452

 

شهرستان پارسیان

در دست اقدام

1395

آموزشی- فرهنگی

علی روشن  زاده

اندیشه سبز دشتی

 

 

 

 

09179783537

شهرستان جاسک

 

در دست اقدام

 

1396

آموزشی- فرهنگی

آقای آبخوان

حافظان طبیعت جاسک

 

;mroknadini@yahoo.com;

33347605

9364695343

استانی

در دست اقدام

 

مستند سازي

محمدرضا رکن الدینی

تصویرگران محیط زیست

 

;1991smm@gmail.com;

33347605

9364229827

استانی

در دست اقدام

 

خبر ساز طبیعت گردی و اکوتوریسم

سید مهدی موسوی

تیتر سبز جنوب

فایل پیوستی

abbasbarkhordari@gmail.com

 

21-89781964

9179536085

استانی

در دست اقدام

 

حفاظت از پستانداران دریایی

برخورداری

حمایت از پستانداران دریایی

 

s.ba1978@yahoo.com

7644322229

9171980743

استانی

در دست اقدام

1394

آموزشی و تحقیقاتی

سید بدر آل عبائی

انجمن یاوران زمین سبز بستک

 

 

 

9212073568

شهرستان بستک

در دست اقدام

 

تشکیل بانک ژن جانوری بخش جناح ، شناسایی گونه های جانوری در حال انقراض

محمد فتحی- احمدی

دوستداران محیط زیست جناح (بستک )

 

 

 

09174893449- 9369245608

استانی

در دست اقدام

1394

آموزشی و تحقیقاتی

تبسم سلمانیان - اکرم جوشایی

سفیران سرزمین سبز

 

;isaghavvasi@gmail.com;

 

9173697973

استانی

در دست اقدام

 

آموزشي و فرهنگ سازي

غواصی

انجمن زیست محیطی سرزمین شرجی

 

 

 

9372604781

استانی

در دست اقدام

1394

اموزشي -گردشگري

داود ناجی

حفاظت محیط زیست لارک

 

 

 

 

 

شهرستان میناب

در دست اقدام

 

1394

آموزشی و تحقیقاتی

محمد علی مویدی

انجمن نگاهبانان جلگه ی میناب

 

 

 

9170071246

استانی

در دست اقدام

 

حفاظت از پهنه های مرجانی و پستانداران دریایی

توکلی

حفاظت از سنگفرش های مرجانی

 

 

 

 

استانی

در دست اقدام

 

حمایت و حفاظت از حیات وحش منطقه

احمد بزم

حمایت از حیات وحش منطقه اسلام آباد گوجی

 

;rabiansarinasab@yahoo.com;

;kasraansarinasab@yahoo.com;

7643242040

9173624677-09305459731

استانی

در دست اقدام

 

آموزش و فرهنگ سازی آموزش محیط یار طبیعت گردی و اکوتوریسم

انصاری نسب

سبز کاناز

فایل پیوستی

;j.zare2001@yahoo.com;

7635243055

9171692737

استانی

سازمان ملی جوانان

1388

آموزشی طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان

جمیله زارع

بهسازان طبیعت

 

;seddighiq200@gmail.com;

7644624090

7644222540

استانی

سازمان ملی جوانان

1388

تالاب، ارزیابی، حیات وحش، آلودگی ها

محمدصدیق یوسفی

پیام سبز جنوب

 

;rnosrati@yahoo.com;

 

9177671497

استانی

سازمان ملی جوانان

1385

آموزش محیط یار طبیعت گردی و اکوتوریسم

راضیه نصرتی

کانون گردشگران بیدار

 

;shojaie.m1392@gmail.com;

33676364

9177639171

استانی

سازمان ملی جوانان

1380

طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان آموزشی

مینا شجاعی

آینده سبز دختران جوان

 

 

 

9164365010

استانی

 

 

انجمن دانشگاه

1394

طبیعت گردی و اکوتوریسم آموزشی و تحقیقاتی

مصطفی رفیعی

زمین پاک هرمزگان

 

 

 

9173626975

استانی

فعال محیط زیست

 1393

آموزش و فرهنگ سازی

احمد مبارکی

فعال محیط زیست

 

amiriroodan@yahoo.com

 

9375241633

ملی

فعال محیط زیست

1394

طبیعت گردی و اکوتوریسم آموزش و فرهنگ سازی

اميري رودان

فعال محیط زیست

 

 

 

 

شهرستان خمیر

 

1393

آموزشی پژوهشی و گردشگری

فواد مخلصی

دوستداران محیط زیست بندر خمیر

اخبار
بيشتر