.
تشکلهای مردم نهاد
تشکلهای مردم نهاد محیط زیستی استان هرمزگان

فایل پیوستی (عملکرئ

آدرس الکترونیکی

نمابر

تلفن

محدوده جغرافیایی فعالیت

مرجع ثبت

 

 

سال ثبت

زمینه فعالیت تخصصی

نام مسئول

نام انجمن

فایل پیوستی

;Idehnoo@ymail.com;

33226792

09173690332

9397807223

استانی

استانداری

1385

حفاظت لاك پشتان -آموزش جوامع محلي طبیعت گردی و اکوتوریسم

مریم اقبالی

ايده نو دوستدار هرمزگان

 

 

 

9177610215

استانی

استانداری

1389

علمی، آموزشی و فرهنگ سازی

رضا بهمن زاده

همیاران محیط زیست

 

r-paslar@yahoo.com

 

33676433

9179562945

استانی

استانداری

1389

آموزشی طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان

عدنان انصاری

بنیاد سبز گیان مهر

 

;Salary13187@gmail.com;

7634225655

9171681934

شهرستان حاجی آباد

استانداری

 

1383

آموزشی طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان

ليلا سالاري

اندیشه سبز حاجی آباد

 

;Majid.poolad@gmail.com;

2237378

9171630106-9177680719

استانی

استانداری

 

آموزشي، فرهنگ سازي، پاكسازي

بهزاد استوار

رفتگران طبیعت

 

;taghaar@yahoo.com;

33662661

33231557

استانی

استانداری

1393

آموزشي طبیعت گردی و اکوتوریسم

طاهره دلداری

عصر سبز

فایل پیوستی

;Mehdi.shirkhani@gmail.com;

;tabiat360@gmail.com;

33683981

9176931055

ملی

استانداری

1383

طبیعت گردی آموزش محیط یار

مهدی شیرخانی

مشق آفرینش

فایل پیوستی

;mehrdad@sindbadbnd.com;
mehrdad@pgea.ir;

33244041

9177679418

استانی

استانداری

1389

آموزشي، فرهنگ سازي،پژوهشی

داریوش نصیری صفت

کوشندگان زیست محیطی خلیج فارس

فایل پیوستی

;jamshidibnd@gmail.com;

3340742

9179005019

ملی

استانداری

1381

طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان

نرگس خاتون اکبری

ناشران طبیعت و زندگی

 

 

 

9177613064

استانی

استانداري

1390

علمی، پژوهشی

معصومه جهاني بندري

طبیعت پایدار کوههای سفید

 

 

 

09176531703

استانی

استانداری

1394

آموزشی- فرهنگی

سید زهرا رضازاده

انجمن رسانه زیست محیطی

 

;akamali.y87@gmail.com;

;tara2963@yahoo.com; ;farahnaz.1331@gmail.com;

 

9175071937

استانی

استانداری

 

آموزشي و فرهنگ سازي

عادل کمالی

ساحل دریا تارا

 

 

 

09373183435

استانی

استانداری

1395

فرهنگی - آموزشی

خانم دهقانی

انجمن حمایت از حیوانات جنوب

 

 

 

 

 

09177693797

استانی

استانداری

1394

آموزشی و تحقیقاتی

خانم حیدری

یک زمین یک خانه

 

 

 

 

09175456773

استانی

استانداری

1395

 

علمی، آموزشی، پژوهشی

آقای شیرخانی

پرندگان 360درجه

 

 

 

09177686495

استانی

استانداری

1395

 

آموزشی- تحقیقاتی

خانم سلیمی

انجمن حمایت از حیوانات پناه

 

koonavard12@yahoo.com

3222660 7643221833

917164301909173641301 

9171981511

استانی

فرمانداری

1395 

گردشگری

عادل امینا

محافظان طبیعت چهانگیریه (بستک)

 

;Masoomeh.takhti@yahoo.com;

4610487

9177694064

استانی

فرمانداری

1386

آموزش محیط یار ، فرهنگ سازي

معصومه تختی

طلوع سبز گمبرون

 

 

 

09177627703

 

شهرستان پارسیان

فرمانداری

 

1395

آموزشی و تحقیقاتی

فاروق جاسمی

اندیشه پویا و همگامان راه توسعه

 

 

 

09177625499

شهرستان پارسیان

 

فرمانداری

1395

آموزشی- فرهنگی

آقای سالم توکلی

انجمن کهور سبز پارسیان

 

;saberghasemi@gmail.com;

33670243

9397231177

استانی

ثبت شرکتها

 

1383

تالاب، ارزیابی، حیات وحش، آلودگی ها آموزشی

صابر قاسمی

امواج خروشان خلیج فارس

 

;sanarashedi@gmail.com;

7635223684

9367613471

شهرستان قشم

ثبت شرکتها

1389

آموزشی طبیعت گردی و اکوتوریسم

ثنا راشدی

اندیشه سازان برتر

 

 

;hayatvahshlengeh@chmil.ir;

7622242011

7622242011

شهرستان بندرلنگه

ثبت اسناد

1393

حیات وحش ، آموزش دانش آموزان

فرهاد روشن روان

دوستداران حفاظت از حیات وحش بندرلنگه

 

zist.boom@yahoo.com

3553162

9171612962

استانی

ثبت شرکتها

1384

پژوهشی طبیعت گردی و اکوتوریسم، آموزش دانش آموزان

فیروزه رضایی

زیست بوم هرمزگان

 

;hassanpishvaee@gmail.com;

;t.ghadirian@gmail.com;

6683981

9128264170- 09173670108

ملی

ثبت شرکتها

1390

حفاظت از حيات وحش،آموزش محیط یار

حسن پیشوایی

صندوق حیات وحش هرمزگان

 

;hamidxc@yahoo.com;

2227110

9173675030

استانی

ثبت شرکت ها

 

آموزشي، فرهنگ سازي، پاكسازي

حمید بیخسته

یاران وحدت شهرو

 

hafez.hormoz123@gmail.com- jabir.hirmoz123@gmail.com

 

09179574006-09150217379

استانی

ثبت شرکت ها

1394

اموزشي -گردشگري

محمد و محمود هرمزی

حافظان محیط زیست هرمز

 

;iraniantd@yahoo.com;

33663559

9171613556

استانی

ثبت شرکت ها

 

حفاظت از حيات وحش،اموزشي پژوهشي

محمد عزیزی

حفاظت سبز

 

;moshiri@plan4land.org

7643242040

9173624677-09305459731

ملی

ثبت شرکت ها

1386

علمی، پژوهشی،

حامد مشیری

طرح سرزمین

 

 

 

 

09175804903

9160712219

استانی

ثبت شرکت ها

 

حمایت و حفاظت از حیات وحش منطقه

علی زارع

حمایت از حیات وحش منطقه لاوردین کوه سفید

 

hafez.hormoz123@gmail.com- jabir.hirmoz123@gmail.com

 

09179574006-09150217379

استانی

ثبت شرکت ها

1394

اموزشي -گردشگري

محمد و محمود هرمزی

حافظان محیط زیست هرمز

فایل پیوستی

;info@imtdi.ir;

21-22034278

9123599146

شهرستان قشم

کد رهگیری دریافت نموده اند

در دست اقدام

1384

غواصی و حفاظت از مرجانها

حسين آقاخاني

 

انستيتو بين المللي غواصي فن آوري دريايي

 

 

 

09177687242

 

استانی

 

کد رهگیری دریافت نموده اند در دست اقدام

1395

آموزشی- فرهنگی

عزت پذیرایی

انجمن حافظان محیط زیست دریا و بندر

 

 

 

 

09177624989

 

شهرستان پارسیان

در دست اقدام

1395

آموزشی- فرهنگی

سلطان جاسمی

حافظان ماسه ای خلیج فارس

 

 

 

09177623452

 

شهرستان پارسیان

در دست اقدام

1395

آموزشی- فرهنگی

علی روشن  زاده

اندیشه سبز دشتی

 

 

 

 

09179783537

شهرستان جاسک

 

در دست اقدام

 

1396

آموزشی- فرهنگی

آقای آبخوان

حافظان طبیعت جاسک

 

;mroknadini@yahoo.com;

33347605

9364695343

استانی

در دست اقدام

 

مستند سازي

محمدرضا رکن الدینی

تصویرگران محیط زیست

 

;1991smm@gmail.com;

33347605

9364229827

استانی

در دست اقدام

 

خبر ساز طبیعت گردی و اکوتوریسم

سید مهدی موسوی

تیتر سبز جنوب

فایل پیوستی

abbasbarkhordari@gmail.com

 

21-89781964

9179536085

استانی

در دست اقدام

 

حفاظت از پستانداران دریایی

برخورداری

حمایت از پستانداران دریایی

 

s.ba1978@yahoo.com

7644322229

9171980743

استانی

در دست اقدام

1394

آموزشی و تحقیقاتی

سید بدر آل عبائی

انجمن یاوران زمین سبز بستک

 

 

 

9212073568

شهرستان بستک

در دست اقدام

 

تشکیل بانک ژن جانوری بخش جناح ، شناسایی گونه های جانوری در حال انقراض

محمد فتحی- احمدی

دوستداران محیط زیست جناح (بستک )

 

 

 

09174893449- 9369245608

استانی

در دست اقدام

1394

آموزشی و تحقیقاتی

تبسم سلمانیان - اکرم جوشایی

سفیران سرزمین سبز

 

;isaghavvasi@gmail.com;

 

9173697973

استانی

در دست اقدام

 

آموزشي و فرهنگ سازي

غواصی

انجمن زیست محیطی سرزمین شرجی

 

 

 

9372604781

استانی

در دست اقدام

1394

اموزشي -گردشگري

داود ناجی

حفاظت محیط زیست لارک

 

 

 

 

 

شهرستان میناب

در دست اقدام

 

1394

آموزشی و تحقیقاتی

محمد علی مویدی

انجمن نگاهبانان جلگه ی میناب

 

 

 

9170071246

استانی

در دست اقدام

 

حفاظت از پهنه های مرجانی و پستانداران دریایی

توکلی

حفاظت از سنگفرش های مرجانی

 

 

 

 

استانی

در دست اقدام

 

حمایت و حفاظت از حیات وحش منطقه

احمد بزم

حمایت از حیات وحش منطقه اسلام آباد گوجی

 

;rabiansarinasab@yahoo.com;

;kasraansarinasab@yahoo.com;

7643242040

9173624677-09305459731

استانی

در دست اقدام

 

آموزش و فرهنگ سازی آموزش محیط یار طبیعت گردی و اکوتوریسم

انصاری نسب

سبز کاناز

فایل پیوستی

;j.zare2001@yahoo.com;

7635243055

9171692737

استانی

سازمان ملی جوانان

1388

آموزشی طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان

جمیله زارع

بهسازان طبیعت

 

;seddighiq200@gmail.com;

7644624090

7644222540

استانی

سازمان ملی جوانان

1388

تالاب، ارزیابی، حیات وحش، آلودگی ها

محمدصدیق یوسفی

پیام سبز جنوب

 

;rnosrati@yahoo.com;

 

9177671497

استانی

سازمان ملی جوانان

1385

آموزش محیط یار طبیعت گردی و اکوتوریسم

راضیه نصرتی

کانون گردشگران بیدار

 

;shojaie.m1392@gmail.com;

33676364

9177639171

استانی

سازمان ملی جوانان

1380

طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان آموزشی

مینا شجاعی

آینده سبز دختران جوان

 

 

 

9164365010

استانی

 

 

انجمن دانشگاه

1394

طبیعت گردی و اکوتوریسم آموزشی و تحقیقاتی

مصطفی رفیعی

زمین پاک هرمزگان

 

 

 

9173626975

استانی

فعال محیط زیست

 1393

آموزش و فرهنگ سازی

احمد مبارکی

فعال محیط زیست

 

amiriroodan@yahoo.com

 

9375241633

ملی

فعال محیط زیست

1394

طبیعت گردی و اکوتوریسم آموزش و فرهنگ سازی

اميري رودان

فعال محیط زیست

 

 

 

 

شهرستان خمیر

 

1393

آموزشی پژوهشی و گردشگری

فواد مخلصی

دوستداران محیط زیست بندر خمیر

حمایت از کالای ایرانی