لیست آزمایشگاههای معتمد استان هرمزگان
  1. آزمایشگاه معتمد کیفیت آزمای جنوب
  2. آزمایشگاه معتمد دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
  3. آزمایشگاه معتمد اب و فاضلاب استان
  4. آزمایشگاه معتمد پویا شیمی بندرعباس
  5. آزمایشگاه معتمد شیمی آفروز لارک
  6. آزمایشگاه معتمد شرکت ناب پایش جنوب
سال 98، سال رونق تولید